Rege­rin­gen for­gyl­der egne ker­ne­væl­ge­re med skat­te­fri krisecheck

Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet uddeler roser i Aalborg sammen med borgmester Thomas Kastrup-Larsen og kandidater fra Nordjylland under Folketingsvalget 2019, onsdag den 5. juni 2019.. (Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix)

Det er på rekord kort tid ble­vet meget dyre­re at være dan­sker, og det er noget, de fle­ste kan mær­ke. I den­ne uge kaste­de Met­te Fre­de­rik­sen så en red­nings­krans til nog­le af de bor­ge­re, der bli­ver hår­dest ramt af de sti­gen­de pri­ser. Oven i ældre­check­en til de fat­tig­ste pen­sio­ni­ster vil rege­rin­gen give et skat­te­frit engangs­be­løb på 5.000 kro­ner. Det har fået kri­ti­ke­re til at beskyl­de soci­al­de­mo­kra­ter­ne for, i ly af føde­va­re- og ener­gik­ri­sen, at føre tid­lig valg­kamp. Spør­ger man fle­re valg­for­ske­re, lyder sva­ret, at det er “ingen hem­me­lig­hed”, at det er S‑kernevælgere, der er målet for rege­rin­gens kri­se­hjælp – men at kun rege­rin­gen ved, hvor­når der kom­mer valg. Sam­ti­dig påpe­ger eks­per­ter­ne, at rege­rin­gen øjen­syn­ligt ikke er de ene­ste, der i kri­sen sæt­ter egne væl­ge­re forrest. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.