Rege­rin­gen har været på “zigzag-kurs” i sagen om våben­hjælp til Ukraine

Gen­nem mere end en måned er top­folk i rege­rin­gen kom­met med skif­ten­de for­kla­rin­ger på spørgs­må­let om Dan­marks mulig­he­der for at done­re våben til Ukrai­ne. I slut­nin­gen af janu­ar udtal­te davæ­ren­de for­svars­mi­ni­ster Tri­ne Bram­sen (S), at Dan­mark ikke var i besid­del­se af de våben, som ukrai­ner­ne hav­de brug for. Kort tid efter kom det frem, at man var i besid­del­se af våben, men som ikke kun­ne sen­des afsted, for­di de var for gam­le. Efter Ruslands inva­sion af Ukrai­ne beslut­te­de et enigt Fol­ke­ting så at done­re 2700 pan­ser­værns­vå­ben til Ukrai­ne samt dele af de ellers for gam­le missiler. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her