Rege­rin­gen sen­der fle­re skrift­li­ge svar end nogen­sin­de før: “Vores demo­kra­ti er udfor­dret,” mener medieforsker


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Rege­rin­gen har aldrig været dår­li­ge­re til at stil­le op, når pres­sen hen­ven­der sig, viser en under­sø­gel­se, Fri­heds­bre­vet har lavet. En tred­je­del af rege­rin­gens mini­stres inter­ak­tio­ner med mor­ge­na­vi­ser­ne er skrift­li­ge, og det væk­ker bekym­ring blandt medieforskere. 

“Det svæk­ker mulig­he­den for at have en fri pres­se, det svæk­ker også den demo­kra­ti­ske offent­lig­hed, og så siger det noget om, hvor­dan vores demo­kra­ti er udfor­dret,” siger forsk­nings­chef fra Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le Roger Buch. 

Kli­ma­mi­ni­ster Lars Aagaard, der iføl­ge under­sø­gel­sen er den dår­lig­ste til at stil­le op, afvi­ser kri­tik­ken med, at han “fuck­ing never ever” har ople­vet et arbejds­pres som det, man ople­ver som minister. 

Hele histo­ri­en

Da tid­li­ge­re Ven­stre-for­mand Jakob Elle­mann-Jen­sen i okto­ber på et pres­se­mø­de bebu­de­de sin afsked fra dansk poli­tik, kom han i sam­me ombæ­ring med en opfor­dring til sine poli­ti­ske kolleger. 

Med en replik om, at han hav­de haft sjove­re dage på kon­to­ret end den i dag, for­tal­te han om et mot­to, han hav­de for­søgt at leve efter i sin tid i dansk politik. 

“Stil op for din fami­lie. Stil op for dine kam­me­ra­ter. Stil op for noget, der er stør­re end dig selv. Stil op for dit land. Stil især op, når det er svært. Stil op, hvis du har en dår­lig sag. Stil op. Rank ryg­gen. Se dem i øjne­ne. Gør en for­skel, hvor du kan,” lød det fra en rør­strøm­sk Elle­mann i hans afskedssalut. 

Men at “stil­le op” er ikke, hvad vi på Fri­heds­bre­vet ople­ver, at Elle­manns nu tid­li­ge­re mini­ster­kol­le­ger gør. I hvert fald ikke hos os, hvor vi oftest af en pres­se­me­d­ar­bej­der bli­ver spist af med enten ingen kom­men­ta­rer eller skrift­li­ge kom­men­ta­rer fra mini­stre, når vi hen­ven­der os. 

For at under­sø­ge i hvil­ket omfang mag­ten stil­ler sig til rådig­hed for pres­sen, har Fri­heds­bre­vet fore­ta­get en under­sø­gel­se, som bely­ser, hvor ofte den nuvæ­ren­de rege­rings mini­stre “stil­ler op”, som Elle­mann for­mu­le­re­de det. 

Fri­heds­bre­vets gen­nem­gang af 120 artik­ler viser, at omtrent 34 pro­cent af mini­stre­nes inter­ak­tio­ner med pres­sen fore­går via skrift­li­ge cita­ter. Det er det dår­lig­ste resul­tat, en rege­ring har præ­ste­ret i nye­re tid. 

“Det tager ilten ud af den demo­kra­ti­ske sam­ta­le, for­di vores demo­kra­ti jo er bun­det op om vores fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re og der­med især om de fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re, der er i rege­rin­gen,” for­kla­rer medi­e­for­sker Mark Ørsten fra Roskil­de Universitet. 

Skrift­lig svar-Lars

Fri­heds­bre­vets under­sø­gel­se tager udgangs­punkt i den fjer­de måned i hver rege­rings­pe­ri­o­de. Der­for kun­ne de indi­vi­du­el­le resul­ta­ter for de respek­ti­ve mini­stre for­ment­ligt se helt ander­le­des ud, hvis under­sø­gel­sen hav­de taget udgangs­punkt i en anden måned. 

Hvis en mini­ster for eksem­pel har en møgs­ag køren­de – eller ingen pres­se har på sit områ­de over­ho­ve­det for den pågæl­den­de måned – er det klart, at resul­ta­tet hav­de været et andet. 

Der­for for­søg­te vi os i før­ste omgang med at fore­hol­de pres­sens mini­ster – også kendt som stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen – under­sø­gel­sens resul­ta­ter. Det hav­de stats­mi­ni­ste­ren imid­ler­tid ingen kom­men­tar til. 

Der­ef­ter spurg­te Fri­heds­bre­vet medi­er­nes mini­ster, nem­lig kul­tur­mi­ni­ster Jakob Engel-Sch­midt (M), hvad han tæn­ker om, at rege­rin­gens mini­stre i høje­re og høje­re grad spi­ser pres­sen af med skrift­li­ge svar. Hel­ler ikke kul­tur­mi­ni­ste­ren ønske­de at kommentere. 

Men da Fri­heds­bre­vet gik over de respek­ti­ve mini­stres tal igen, var der alli­ge­vel én mini­ster, som gjor­de sig sær­ligt uhel­digt bemær­ket med sine resul­ta­ter: nem­lig klima‑, ener­gi- og for­sy­nings­mi­ni­ster Lars Aagaard (M), der hav­de sit før­ste møde med dansk poli­tik, da han for et år siden blev ind­sat som mini­ster i SVM-regeringen. 

For i den under­søg­te måned stil­ler kli­ma­mi­ni­ste­ren nem­lig ikke op. Over­ho­ve­det. Og det er til trods for at Lars Aagaard er en af de mini­stre i rege­rin­gen, der var mest omtalt og benyt­tet i medi­er­ne i den periode. 

60 pro­cent af Lars Aagaards inter­ak­tio­ner med mor­ge­na­vi­ser­ne Poli­ti­ken, Jyl­lands-Posten og Ber­ling­s­ke fore­gik via skrift­li­ge cita­ter, og de reste­ren­de 40 pro­cent kom til­ba­ge i form af “ingen kommentar”-kommentarer fra ministeren. 

Ads­purgt om, hvad kli­ma­mi­ni­ste­ren selv mener om det resul­tat, affe­jer han kri­tik­ken med, at nog­le gan­ge bare ikke noget at sige til en sag: 

“Det har jo været en kon­kret vur­de­ring på det her tids­punkt. Det kan jo vise sig, at vir­ke­lig­he­den er, at der ikke er nogen kom­men­tar. Og hvis der ikke er nogen kom­men­tar, så kan man jo godt rin­ge op og sige, at der ikke er nogen kom­men­tar. Men det er der jo ikke nogen, der bli­ver klo­ge­re af.” 

Men ser du det ikke som pro­ble­ma­tisk, at du i en hel måned afstår fra at stil­le op til inter­view hos lan­dets tre stør­ste aviser? 

“Men det er hel­ler ikke rig­tigt. I den måned har jeg talt med Ber­ling­s­ke og Jyl­lands-Posten – bare i en anden sek­tion. Det er jo sådan, at man­ge af de sager, jeg har med at gøre, også er nogen, der lever på andre sider end de før­ste, så den præ­mis køber jeg ikke,” siger Lars Aagaard og hen­vi­ser til, at Fri­heds­bre­vets under­sø­gel­se kun ind­dra­ger mini­ste­ro­p­træ­den­der i de tre avi­sers 1. sek­tio­ner – og der­med ikke ind­dra­ger for eksem­pel Ber­ling­s­kes Business-sektion. 

Men når man læser avi­ser­ne og får det ind­tryk af dig, at du enten sen­der et skrift­ligt svar eller ingen kom­men­tar har, ser du så slet ikke noget pro­ble­ma­tisk i det?

“Jamen, jeg synes jo ikke, det er rig­tigt, det, du siger. Jeg kan ikke gen­ken­de det bil­le­de, at jeg ikke stil­ler op,” siger Lars Aagaard og poin­te­r­er, at han for den pågæl­den­de måned har givet man­ge inter­views til andre medier. 

Hvor­dan kli­ma­mi­ni­ste­ren for­hol­der sig til sit for­brug af skrift­li­ge kom­men­ta­rer, ven­der vi til­ba­ge til sene­re i artiklen. 

Mini­ste­ri­er­nes detailstyring

At mini­stre i høje­re og høje­re grad hen­fal­der til at slyn­ge skrift­li­ge svar af sted i ste­det for at stil­le sig til rådig­hed for pres­sen, er der iføl­ge pro­fes­sor Jør­gen Grøn­ne­gaard to årsa­ger til. 

Den før­ste årsag er, at medi­eud­bud­det i nye­re tid er eks­plo­de­ret med sta­digt fle­re medi­er, der pres­ser på for at få svar fra magt­ha­ver­ne, sam­ti­dig med at medi­er­ne i dag kører i døgndrift. 

“Der er alt­så et meget stort efter­spørgselspres, og det kan man så imø­de­gå på den måde, at man i appa­ra­tet for­be­re­der nog­le svar. For eksem­pel i form af udta­lel­ser til citat, som over­ho­ve­det ikke har været i nær­he­den af mini­ste­ren, men som er pro­du­ce­ret i et sam­spil mel­lem de almin­de­li­ge embeds­mænd og så embeds­mæn­de­ne i mini­ste­ri­er­nes kommunikationsafdelinger.” 

En sådan manøv­re så vi for nylig, da dag­bla­det Poli­ti­ken brag­te en for­si­de­hi­sto­rie om en finans­lo­vs­be­vil­ling på en mil­li­on kro­ner til en min­de­sten på Skæ­ring Hede. Bevil­lin­gen stod finans­mi­ni­ster Nico­lai Wam­men (S) per­son­ligt bag, men den bevil­ling var der imid­ler­tid ingen, der hav­de bedt om, kun­ne Poli­ti­ken afsløre. 

I et skrift­ligt svar til avi­sen und­lod Wam­men at sva­re på Poli­ti­kens spørgs­mål om, hvor­vidt pen­ge­ne var ble­vet efter­s­purgt, men bekræf­te­de, at det var ham, der hav­de bragt for­sla­get til forhandlingsbordet. 

Dagen efter måt­te Wam­men dog gå ud i en noget kik­set koven­ding og for­tæl­le i et inter­view, at der alt­så hav­de været en efter­spørgsel på bevil­lin­gen. For­vir­rin­gen und­skyld­te mini­ste­ren med føl­gen­de citat: 

“Nu var det jo ikke mig, der modt­og hen­ven­del­sen fra Poli­ti­ken,” sva­re­de Wam­men avi­sen og ved­kend­te sig alt­så, at det skrift­li­ge svar, som Finans­mi­ni­ste­ri­ets pres­se­af­de­ling hav­de udar­bej­det, aldrig hav­de været for­bi ham selv, før det lan­de­de i Poli­ti­kens spalter. 

Med andre ord er lan­dets finans­mi­ni­ster alt­så ikke klar over, hvad han selv udta­ler sig om til medierne. 

Et ønske om kontrol

Net­op det top­tu­ne­de kom­mu­ni­ka­tions­ap­pa­rat er et udtryk for den pro­fes­sio­na­li­se­ring, som Jør­gen Grøn­ne­gaard vur­de­rer, er den anden årsag til, at hyp­pig­he­den af de skrift­li­ge svar er ste­get og fort­sat sti­ger, som Fri­heds­bre­vets under­sø­gel­se viser. 

Jør­gen Grøn­ne­gaard mener at se et “helt åben­lyst” ønske fra mini­ste­ri­er­ne om at sty­re kom­mu­ni­ka­tio­nen mere og begrun­der det med den måde, moder­ne poli­tik bedri­ves på i dag. 

Poli­tik går hur­ti­ge­re, sam­ti­dig med at der også er poli­ti­ske over­vej­el­ser for­bun­det med, hvor­dan man hånd­te­rer en lortesag. 

“De har en poli­tik, som de ger­ne vil frem­me, og hvis der så opstår kri­ti­ske sager, har de jo også et ønske om at præ­ge den måde, som de sager bli­ver for­mid­let på af medi­er­ne. Det kan nog­le gan­ge bety­de, at de sen­der det præ­fa­bri­ke­re­de stan­dards­var af sted.” 

Det, at medi­er­ne kører så hur­tigt, og at man der­med også er hur­ti­ge­re vide­re fra en sag til den næste – mulig­gør det ikke, at man som mini­ster kan gem­me sig bag skrift­li­ge svar?

“Jo, givet­vis. Og det er jo, for­di nog­le af de der sager er af en art, hvor det meget hur­tigt dri­ver over. Opmærk­som­he­den er der måske en halv dag eller nog­le mor­gen­ti­mer, og hvis det så ikke rig­tig lyk­kes at kom­me vide­re med det, så dør den pågæl­den­de mediehistorie.” 

You won’t belie­ve the arbejdspres

Tid­li­ge­re har både poli­ti­ske redak­tø­rer samt medi­e­eks­per­ter kri­ti­se­ret, hvor­dan lan­dets mini­stre er ble­vet dår­li­ge­re til at stil­le sig til rådig­hed for pres­sen, og til Fri­heds­bre­vet gør forsk­nings­chef Roger Buch fra Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le da også det sam­me, da han bli­ver fore­lagt under­sø­gel­sens resultater. 

“Det er en bevæ­gel­se i den for­ker­te ret­ning,” siger Roger Buch. 

“Det svæk­ker mulig­he­den for at have en fri pres­se, det svæk­ker også den demo­kra­ti­ske offent­lig­hed, og så siger det noget om, hvor­dan vores demo­kra­ti er udfordret.” 

Roger Buch for­kla­rer, hvor­dan det er en gene­rel ten­dens, man ser i hele den offent­li­ge sek­tor, hvor man ønsker at detailsty­re kom­mu­ni­ka­tio­nen udadtil. 

Ale­ne inden for de sene­ste 11 år er antal­let af kom­mu­ni­ka­tions­folk i sta­ten ste­get med 70 pro­cent, og ude i lan­det gæl­der det, at antal­let af jour­na­li­ster ansat af dan­ske kom­mu­ner er tredoblet siden 2006. 

Men ønsket om at styr­ke kon­trol­len med kom­mu­ni­ka­tio­nen, som øjen­syn­ligt har været i høj­sæ­det i mere end et årti, har til­sy­ne­la­den­de aldrig fun­det vej til Kli­ma­mi­ni­ste­ri­et ved Hol­mens Kanal i Køben­havn. Det afvi­ser Lars Aagaard i hvert fald. 

Hand­ler de skrift­li­ge svar ikke om, at du ger­ne vil sty­re, hvad det er for en kom­mu­ni­ka­tion, der kom­mer fra dit mini­ste­ri­um, og hvad der kom­mer fra dig, når der net­op ikke er mulig­hed for at stil­le opføl­gen­de spørgsmål? 

“Nej, det synes jeg ikke. Det er ikke det, der er det cen­tra­le. Det har noget at gøre med karak­te­ren af det, man bli­ver spurgt til, og så har det noget at gøre med at pri­o­ri­te­re. Og nog­le gan­ge bli­ver der også spurgt til ting, hvor det er inden for en dead­li­ne. Jeg har ikke en kina­mands chan­ce, hvis jeg for eksem­pel skal for­hol­de mig til en eller anden rap­port – hvor­dan skal jeg kun­ne nå det? Alt­så, jeg er per­son­ligt over­ra­sket over, hvor ekstremt man­ge hen­ven­del­ser der er.” 

Men det er vel også, for­di det er mere for­del­ag­tigt for dig bare at sen­de et skrift­ligt svar nog­le gan­ge? For­di så gli­der du nem­me­re af på den, hvis der er en kritik?

“Nej, det tæn­ker jeg egent­lig ikke. Nog­le gan­ge kan det også være fint at tage det mundt­ligt og så vin­ge det af der, hvor det skrift­li­ge svar jo også risi­ke­rer at bli­ve vink­let og vendt, så jeg synes ikke, det er så entydigt.” 

Det er jo ikke rig­tigt, for ved et skrift­ligt svar er der måske tre linjer, og så er det jo også begræn­set, frem for at vi får lov til at stil­le kri­ti­ske spørgs­mål og føl­ge op på det, som er kri­tik­ken. Ved et skrift­ligt svar sva­rer mini­ste­ren jo hel­ler ikke altid på det, der bli­ver spurgt om.

“Man kan altid kri­ti­se­re, om de skrift­li­ge svar så sva­rer på det, der bli­ver spurgt om, om de er præ­ci­se nok og så vide­re. Jeg arbej­der med mine skrift­li­ge svar og prø­ver at sva­re på det, jeg bli­ver spurgt om. Min ople­vel­se er, at risi­ko­en for kri­tik ofte i rea­li­te­ten sti­ger med det skrift­li­ge svar, for­di så er det jo andre kil­der, der taler rundt om mini­ste­rens skrift­li­ge svar.” 

Vil du slet ikke med­gi­ve, at det at sen­de et skrift­ligt citat nog­le gan­ge kan hand­le om meget præ­cist og bestemt at kon­trol­le­re, hvad det er for et udfald, en arti­kel skal have? Alt­så, at det nog­le gan­ge hand­ler om ren kon­trol fra en mini­ster eller et mini­ste­ri­ums side, frem for at det hand­ler om, at man ikke lige kun­ne fin­de ti minutter? 

“Alt­så, jeg har godt nok ikke ople­vet det. Jeg har ikke fun­det den knap, hvor jeg kan kon­trol­le­re medi­er­ne i det her land. Jeg ople­ver, at der er en liv­lig og kri­tisk pres­se. Jeg ople­ver ikke det der kon­trol­gen, at man kan sty­re en histo­rie. Jeg har mere en ople­vel­se af, at de gan­ge, hvor jeg af for­skel­li­ge årsa­ger, her­un­der er i et enormt tidspres – alt­så you won’t belie­ve it, hvor­dan det er – at når man sen­der et skrift­ligt svar, er der en risi­ko for, at det står som en meget lil­le del af artik­len. Så jeg har det ikke sådan, at jeg tæn­ker, det er en tick­et to hea­ven at kon­trol­le­re sådan noget.” 

Ved udgan­gen af inter­viewet med kli­ma­mi­ni­ste­ren vil Lars Aagaard beto­ne en sid­ste gang, hvor meget der træk­kes i én som minister 

“Lige til aller­sidst: Pres­sen skal ser­vi­ce­res, men jeg vil bare sige, at jeg har arbej­det som direk­tør i 15 år, før jeg blev mini­ster. Jeg har fuck­ing never ever ople­vet et pres, der er på det niveau, som det er at være mini­ster,” siger Lars Aagaard. 

“Alt­så sum­men af den efter­spørgsel, der er efter, hvad en mini­ster skal gøre, det er fuck­ing vildt. Det er helt vildt. Og det skal ikke lyde som en und­skyld­ning eller et eller andet. Medi­er­ne har en helt sær­lig rol­le, og den rela­tion, den er super­vig­tig, men det er fuck­ing vildt, så der skal være en ben­hård pri­o­ri­te­ring af tiden hele tiden. Det er desvær­re virkeligheden.” 

Et svæk­ket demokrati

Medi­e­for­sker Mark Ørsten peger på, at en af grun­de­ne til, at ande­len af skrift­li­ge kom­men­ta­rer er ste­get fra 27,85 til 34,17 pro­cent fra Met­te Fre­de­rik­sens sid­ste rege­rings­pe­ri­o­de til den­ne, kan være, at under den sid­ste cen­tra­li­se­re­de stats­mi­ni­ste­ren meget af mag­ten om et par enkel­te topministre. 

Det er ble­vet svæ­re­re nu, da der for det før­ste under den­ne rege­ring er hele tre lede­re – Met­te Fre­de­rik­sen, Tro­els Lund Poul­sen og Lars Løk­ke Ras­mus­sen, og de har alle tre for­skel­li­ge typer af sta­tus, sam­ti­dig med at de også mener meget forskelligt. 

“Af den årsag kan der være vir­ke­lig gode grun­de til at være ekstra omhyg­ge­lig med, hvem der siger hvad, og hvor meget man siger, så man ikke bli­ver fan­get på det for­ker­te ben. Og så medi­er­ne ikke laver sådan nog­le opføl­gen­de histo­ri­er om splid i rege­rin­gen,” siger Mark Ørsten. 

Men mini­stre­nes hyp­pi­ge brug af de skrift­li­ge svar giver en ræk­ke udfor­drin­ger, for­kla­rer Ørsten. For eksem­pel sva­rer mini­ste­ren ofte over­ho­ve­det ikke på det, som ved­kom­men­de bli­ver spurgt om: 

“For det før­ste får man mulig­hed for at tale udenom, gan­ske sim­pelt. Og selv hvis de sva­rer kon­kret på spørgs­må­let, kan det jo være, at det kon­kre­te svar vil­le give mulig­hed for opføl­gen­de spørgs­mål, hvis man var i en rig­tig inter­view­si­tu­a­tion, og de opføl­gen­de spørgs­mål har man så hel­ler ikke mulig­hed for, når man afle­ve­rer det skrift­li­ge svar,” siger Mark Ørsten, som beskri­ver inter­ak­tio­ner­ne som en form for staccato-kommunikation. 

Resul­ta­tet bli­ver, iføl­ge medi­e­for­ske­ren, at vi kun får det per­spek­tiv, som poli­ti­ker­ne har lyst til at give, såfremt pres­sen ikke får lov at gøre sit arbej­de ved at kræ­ve inter­views. I sid­ste ende vil det gøre befolk­nin­gen mere uklar på, hvor den ømme poli­ti­ske tå er. 

Roger Buch beto­ner dog også, at de demo­kra­ti­ske pro­blem­stil­lin­ger, der kan opstå ved, at en mini­ster hyp­pigt sva­rer på skrift, ikke gør sig gæl­den­de, når det blot er en hur­tig kom­men­tar til en given sag. 

“Men det er klart, hvis det er en anden form for jour­na­li­stik, hvor man vil stil­le de kri­ti­ske spørgs­mål til skat­teud­spil­let for eksem­pel, eller man vil stil­le de kri­ti­ske spørgs­mål til rege­rin­gens lang­som­me kli­maind­sats eller til rege­rin­gens reak­tion på kri­gen i Gaza, så er det der­i­mod dybt problematisk.” 

Roger Buch vur­de­rer, at der er tre lag i den demo­kra­ti­ske pro­ble­ma­tik, der opstår, når mini­stre sva­rer skrift­ligt. Det før­ste er den frie presse: 

“For hvis man stil­ler et kri­tisk spørgs­mål og får et skrift­ligt svar, kan man meget nemt få et svar, som er sådan et glans­bil­led-svar eller et svar, hvor man i vir­ke­lig­he­den slet ikke sva­rer på det, man bli­ver spurgt om. Og så bli­ver det sådan set umu­ligt at lave kri­tisk jour­na­li­stik,” siger Roger Buch. 

“Og der­med får vi også en offent­lig debat — den demo­kra­ti­ske offent­lig­hed, som er det andet lag – hvor poli­ti­ke­re ikke bli­ver udfor­dret på eksem­pel­vis et skat­teud­spil eller uden­rigs­po­li­tik­ken. Demo­kra­ti­et kan – og det er så det tred­je lag – i vir­ke­lig­he­den ikke fun­ge­re, hvis man i for stort omfang får den der type af svar.” 

Tror du, at ten­den­sen har noget at gøre med, at det er en fler­tals­re­ge­ring, som reelt kan gøre, hvad der pas­ser den, i lidt høje­re grad end tid­li­ge­re rege­rin­ger har kun­net gøre?

“Nej, jeg tror mere, det hand­ler om, at kon­trol med kom­mu­ni­ka­tion er ble­vet noget cen­tralt i moder­ne poli­tik. Det star­te­de jo med nog­le gan­ske få spin­dok­to­rer, som vi kald­te dem den­gang til­ba­ge i 90’erne, da Nyrup var stats­mi­ni­ster. Det var ikke alle mini­stre, der hav­de det den­gang, men nu er det jo sådan noget, som alle mini­stre har, og vig­ti­ge mini­stre har ikke min­dre end tre.” 

Det stør­ste spin­hold nogensinde

Med den sene­ste mini­ster­ro­ka­de, hvor fle­re Ven­strepo­li­ti­ke­re blev skrot­tet til for­del for nog­le nye, gik det næsten ube­mær­ket hen, at rege­rin­gen i sam­me ombæ­ring frem­over vil til­la­de sig selv at ansæt­te fle­re spin­dok­to­rer end nogen­sin­de før. 

I for­bin­del­se med opret­tel­sen af et nyt grønt udvalg kan fle­re mini­stre nu ansæt­te op til to spin­dok­to­rer. Finans­mi­ni­ster Nico­lai Wam­men har end­da været så hel­dig, at han nu må ansæt­te tre. 

Det bety­der, at der nu kan ansæt­tes i alt 35 spin­dok­to­rer til at bedri­ve mini­stre­nes ærin­de, og rege­rin­gen har der­med slå­et sin egen rekord fra i som­mers, hvor antal­let af sær­li­ge råd­gi­ve­re blev opju­ste­ret til 30. 

Jacob Bruun, der er tid­li­ge­re sær­lig råd­gi­ver for davæ­ren­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen, mener der­i­mod ikke, at mæng­den af skrift­li­ge svar, som mini­stre­ne byder pres­sen, er et udtryk for et ønske om at sty­re kommunikationen. 

Er der ikke også en for­del i, at man kan sty­re kom­mu­ni­ka­tio­nen meget mere, hvis man sen­der et skrift­ligt citat i ste­det for at stil­le sig til rådig­hed for opføl­gen­de spørgsmål?

“Nej, det tror jeg fak­tisk ikke. Jeg er helt med på, at det er jour­na­list-præ­mis­sen på det. Det er klart, at hvis du stil­ler op til et langt mundt­ligt inter­view, så skal du være klædt på til at sva­re i alle hjør­ner af sagen, men hvis mini­ste­ren skal det, så er det jo først og frem­mest over for Fol­ke­tin­get. Det er jo der, de har deres for­plig­tel­se til at sva­re i al væsent­lig­hed på ting,” siger Jacob Bruun og fortsætter: 

“Jour­na­li­ster gør et vig­tigt styk­ke arbej­de, men det er bare sjæl­dent, at det at stil­le sig op og bli­ve gril­let på en eller anden sag af en jour­na­list er det, man har mulig­hed for at prioritere.” 

Men hvis mini­ste­ren sva­rer mere og mere på medi­e­hen­ven­del­ser med skrift­li­ge svar, er der så ikke en risi­ko for, at det svæk­ker den demo­kra­ti­ske samtale?

“Det kom­mer vel an på, hvor gode jour­na­li­ster­ne er til at stil­le spørgs­mål, gør det ikke? Om det svæk­ker den demo­kra­ti­ske sam­ta­le – det ved jeg sgu ikke rig­tig. Jeg er med på, at den demo­kra­ti­ske sam­ta­le ikke ople­ver noget stort høj­de­punkt i øje­blik­ket, men det tror jeg fak­tisk, at alle par­ter er lige gode om,” siger Jacob Bruun. 

Han med­gi­ver, at der er en udfor­dring ved, at mini­stre­ne ofte­re og ofte­re sva­rer skrift­ligt, men, under­stre­ger han, det er en for­kert ana­ly­se bare enty­digt at pege pilen mod politikerne. 

Han frem­hæ­ver for eksem­pel de spørgs­mål, som jour­na­li­ster­ne nog­le gan­ge stil­ler, som et eksem­pel på, hvad der også kan svæk­ke den demo­kra­ti­ske samtale. 

“Nog­le gan­ge bli­ver der bare stil­let utro­ligt man­ge spørgs­mål, hvor man tæn­ker: Er det vir­ke­lig den bed­ste og rig­tig­ste måde at bru­ge de spørgs­mål, man har til mini­ste­ren på?” 

Omvendt mener medi­e­for­sker Mark Ørsten, at Jacob Bruuns poin­te om, at pres­sen også nog­le gan­ge stil­ler de for­ker­te spørgs­mål, net­op er det, vi skal væk fra. 

“Det hand­ler om at kom­me til­ba­ge til den fore­stil­ling, som der i hvert fald var nog­le gan­ge i lidt ældre tider, hvor man som poli­ti­ker aner­kend­te, at pres­sens rol­le fak­tisk var at stil­le irri­te­ren­de spørgs­mål og lige­som kom­me med nog­le udfor­dren­de per­spek­ti­ver og ikke bare give poli­ti­ke­ren ret,” siger Mark Ørsten. 

“Det kan nog­le gan­ge godt vir­ke, som om poli­ti­ke­re er over­ra­ske­de, når de for eksem­pel ind­kal­der til pres­se­mø­der, og folk fra pres­sen stil­ler spørgs­mål, der efter poli­ti­ker­nes opfat­tel­se er uden for dags­or­de­nen. Men man bør jo, når man stil­ler op, også sva­re på andre typer spørgs­mål, og det synes der at være en ret klar mod­stand imod. Så den der fore­stil­ling om, at man egent­lig kun kan tale, når man har lyst, og kun sva­rer på de spørgs­mål, man har lyst til, bli­ver man nødt til at prø­ve at vri­ste dem ud af.”