Rege­rin­gen skub­ber Ras­mus Palu­dan for­an sig i debat om stram­nin­ger af offent­lig­heds­lo­ven: “Det er kate­go­risk usandt”

Blandt kri­ti­ske røster har rege­rin­gens kor­an­lov fået til­nav­net “Lex Palu­dan” – opkaldt efter par­ti­le­de­ren i Stram Kurs, hvis navn blev syno­nymt med rege­rin­gens ønske om at sæt­te en stop­per for offent­li­ge kor­a­naf­bræn­din­ger med “en nålestiks­o­pe­ra­tion” sid­ste efter­år. Nu er Ras­mus Palu­dans navn så duk­ket op igen i den poli­ti­ske debat. Den­ne gang som et – iføl­ge fle­re af rege­rin­gens poli­ti­ke­re – godt eksem­pel på den slags chi­ka­ne­ren­de brug af ret­ten til aktind­sigt i offent­ligt ansat­tes oplys­nin­ger, som rege­rin­gen ønsker at for­hin­dre med et nyt lov­for­slag. I et læn­ge­re inter­view med Fri­heds­bre­vet kal­der Ras­mus Palu­dan det “kate­go­risk usandt”, at han har chi­ka­ne­ret de poli­ti­folk, der er sat til at beskyt­te ham. Sam­ti­dig adva­rer han mod, at rege­rin­gen med sit lov­for­slag øger afstan­den mel­lem lan­dets offent­ligt ansat­te og de bor­ge­re, der er afhæn­gi­ge af deres ydelser. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her