Rege­rin­gen tager til Sili­con Val­ley, men EU-kom­mis­sær Ves­ta­ger har aldrig været der: Den poli­ti­ske dia­log fore­går i Washington

Rege­rin­gen har som en af sine sto­re mær­kesa­ger at tage fat i nak­ken på de sto­re techvirk­som­he­der og få regu­le­ret de soci­a­le medi­er. Det er der­for, rege­rin­gen har en techam­bas­sa­de i Sili­con Val­ley syd for San Fran­ci­sco, og det var den pri­mæ­re årsag til, at kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen brænd­te 337.000 kro­ner af på en tur til Cali­for­ni­en i marts måned. Men sam­ti­dig med at den dan­ske rege­ring alt­så har indstil­let kik­kert­sig­tet mod Sili­con Val­ley, har EU’s kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær, Mar­gret­he Ves­ta­ger, et helt andet fokus. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her