Rege­rin­gen tager til Sili­con Val­ley, men EU-kom­mis­sær Ves­ta­ger har aldrig været der: Den poli­ti­ske dia­log fore­går i Washington

Rege­rin­gen har som en af sine sto­re mær­kesa­ger at tage fat i nak­ken på de sto­re techvirk­som­he­der og få regu­le­ret de soci­a­le medi­er. Det er der­for, rege­rin­gen har en techam­bas­sa­de i Sili­con Val­ley syd for San Fran­ci­sco, og det var den pri­mæ­re årsag til, at kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen brænd­te 337.000 kro­ner af på en tur til Cali­for­ni­en i marts måned. Men sam­ti­dig med at den dan­ske rege­ring alt­så har indstil­let kik­kert­sig­tet mod Sili­con Val­ley, har EU’s kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær, Mar­gret­he Ves­ta­ger, et helt andet fokus. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.