Rege­rin­gen træk­ker i land og kan alli­ge­vel ikke regu­le­re soci­a­le medi­er: “Mag­tar­ro­gan­ce”, “til grin” og “spild af tid”

Man skal have boet under en sten for ikke i det mind­ste at have over­hørt, at den sid­den­de soci­al­de­mo­kra­ti­ske rege­ring har et ønske om at regu­le­re “tech­gi­gan­ter­ne”, som de kal­der fir­ma­er­ne bag de soci­a­le medi­er. Alle­re­de i febru­ar præ­sen­te­re­de kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S) som en del af rege­rin­gens medi­eud­spil en plan for, hvor­dan man skal sik­re regu­le­ring af ulov­ligt ind­hold og gen­nem­sig­tig­hed på soci­a­le medi­er. For­sla­get end­te med at hed­de L 146, men i dag, et par måne­der sene­re, er det stort anlag­te lov­for­slag om regu­le­ring af soci­a­le medi­e­p­lat­for­me lagt i gra­ven, for­di det ikke kan god­ken­des af EU-Kommissionen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her