Rege­rin­gens nye “alt-mulig-mand” lover at sva­re på alle kri­ti­ske spørgs­mål – dog lige på nær ét

At være poli­tisk ord­fø­rer for Soci­al­de­mo­kra­ti­et er så afgjort øre­tæ­ver­nes hol­de­plads. I fol­kemun­de har posten lige­frem fået øge­nav­net “Komi­ske Ali” efter Sad­dam Hus­se­ins infor­ma­tions­mi­ni­ster, der til en pres­se­kon­fe­ren­ce benæg­te­de at ame­ri­kan­ske kamp­vog­ne var ved at ind­ta­ge Bag­dad, mens den opmærk­som­me seer kun­ne høre dem i bag­grun­den. Men kig­ger man på nye­re histo­rie, har posten for fle­re S‑politikere også vist sig at være den lige vej til Met­te Fre­de­rik­sens hjer­te og en ministertaburet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her