Rege­rin­gens nye ban­de­pak­ke risi­ke­rer at for­stær­ke de pro­ble­mer, den ønsker at løse

I den nye ban­de­pak­ke næv­nes hver­ken ekstre­mis­me eller ter­r­o­ris­me. I rege­rin­gens ”Frem­med­kri­ger­pak­ke” fra 2020 frem­går det til gen­gæld, at for­sla­get om at idøm­me døm­te frem­med­kri­ge­re et opholds- og kon­takt­for­bud er inspi­re­ret af ”den eksi­ste­ren­de mulig­hed for at give per­so­ner, der døm­mes for rock­er- eller ban­de­re­la­te­ret kri­mi­na­li­tet, et lig­nen­de opholds­for­bud”. Men hvad er egent­lig for­bin­del­sen mel­lem mili­tant isla­mis­me og ban­de­re­la­te­ret kri­mi­na­li­tet? Og bør vi tæn­ke mere på den for­bin­del­se i for­hold til, hvor­dan man sæt­ter ind? Det hand­ler den­ne uges Fri Jihad om. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.