Repu­bli­ka­ner­ne blæ­ser til angreb mod valgsystemet

Det sid­ste præ­si­dentvalg og dets kao­ti­ske efter­spil var pla­get af kon­spira­to­ri­ske ankla­ger om fusk med stem­me­sed­ler­ne og mani­p­u­le­ring af stem­me­ma­ski­ner, til trods for at fle­re genop­tæl­lin­ger og under­sø­gel­ser har mod­be­vist påstan­de­ne. Men kri­gen mod valg­sy­ste­met – en af demo­kra­tiets grund­pil­ler – stop­pe­de ikke efter storm­lø­bet på kon­gres­byg­nin­gen den 6. janu­ar 2021, hvor tusind­vis af Trump-til­hæn­ge­re for­søg­te at for­hin­dre god­ken­del­sen af Joe Bidens valgsejr. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her