Restrik­tio­ner er “unød­ven­di­ge” og “upro­por­tio­na­le” — dog først fra på tirsdag

Det var en tyde­ligt glad Met­te Fre­de­rik­sen, der ons­dag aften trå­d­te frem for dan­sker­ne på sit 26. cor­o­na-pres­se­mø­de og genåb­ne­de lan­det fra tirs­dag den 1. febru­ar. Og der blev ikke spa­ret på (selv)roserne. Dan­mark har hånd­te­ret kri­sen bed­re end de fle­ste, og igen er vi for­an på point, når vi som ét af de før­ste lan­de kan ophæ­ve alle restrik­tio­ner. I strøm­men af gode nyhe­der er der dog ét spørgs­mål, der gna­ver: For hvor­for ven­ter rege­rin­gen til på tirs­dag med at give dan­sker­ne deres nor­ma­le hver­dag tilbage? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.