Rigs­re­vi­sio­nen og eks­per­ter i hård kri­tik af Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets prak­sis i Pre­hn-sag: Ulov­lig og opfun­det til lejligheden

Fødevareminister Rasmus Prehn er indkaldt i samråd i samråd om diverse restaurant- og barregninger på Christiansborg torsdag den 25. august 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Det er i direk­te strid med reg­ler­ne på områ­det, når Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et mener, at tid­li­ge­re udvik­lings­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn (S) ikke behø­ve­de oply­se, hvem han spi­ste en omdis­ku­te­ret mid­dag med på skat­tey­der­nes reg­ning. Det fast­slår Rigs­re­vi­sio­nen og fle­re eks­per­ter nu over for Fri­heds­bre­vet. Sam­ti­dig bli­ver der sået tvivl om, hvor­dan Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et kom­mer frem til sin vurdering. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her