Robert F. Ken­ne­dy Jr. – en joker, varm luft eller noget helt tredje?


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Robert F. Ken­ne­dy Jr., søn af den tid­li­ge­re justits­mi­ni­ster Robert F. Ken­ne­dy og nevø til præ­si­dent John F. Ken­ne­dy, stil­ler op som uaf­hæn­gig kan­di­dat ved årets præ­si­dentvalg. Målin­ger fore­ta­get sid­ste år viste, at den 70-åri­ge akti­vist og kon­spira­tions­te­o­re­ti­ker vil­le kla­re sig bemær­kel­ses­vær­digt godt i et hypo­te­tisk valg mel­lem præ­si­dent Joe Biden, Donald J. Trump og ham selv. 

Men kan Ken­ne­dy Jr. vin­de eller have en ind­virk­ning på val­gets udfald? Og hvad siger hans kan­di­da­tur om Ame­ri­ka anno 2024? 

Det kom­mer den­ne uges USA2024 til at hand­le om. 

RFK kan bli­ve en kæp i hju­let for de store 

Vin­der han? Nok ikke – det er nær­mest umu­ligt for tred­je­par­ti­kan­di­da­ter. Kan han over­ra­ske? Det er uvist så tid­ligt i valg­kam­pen, men histo­risk set ple­jer tred­je­par­ti­kan­di­da­ter ikke at gøre den sto­re for­skel. Det er dog ikke ens­be­ty­den­de med, at Robert F. Ken­ne­dy Jr. ikke kan spo­le­re val­gaf­te­nen enten for Trump eller præ­si­den­ten. Og hans popu­la­ri­tet for­tæl­ler noget om et væl­ger­seg­ment, som kan have en stor betyd­ning for val­get i november. 

I en New York Times Sie­na Col­le­ge-måling fra okto­ber sag­de omkring 25 pro­cent af væl­ger­ne i en ræk­ke sving­s­ta­ter, at de over­ve­je­de at stem­me på Ken­ne­dy Jr. En Gal­lup-måling fra decem­ber under­søg­te ame­ri­kan­ske væl­ge­res ind­tryk af præ­si­dent­kan­di­da­ter­ne. Ken­ne­dy Jr. top­pe­de listen med 52 pro­cent, mens Trump fulg­te efter med 42 pro­cent, og Biden fik 41 procent. 

Pest, kole­ra eller Kennedy

Et af de cen­tra­le tema­er ved årets præ­si­dentvalg er den dybe util­freds­hed med de to for­må­e­de kan­di­da­ter. I en Reu­ter­s/Ip­sos-måling fra sid­ste måned sag­de 70 pro­cent af de ads­purg­te, her­un­der omkring halv­de­len af Demo­kra­ter­nes væl­ge­re, at de ikke synes, Biden bør søge gen­valg. 56 pro­cent af respon­den­ter­ne sag­de, at de ikke synes, Trump bur­de stil­le op, inklu­siv omkring en tred­je­del af repu­bli­kan­ske væl­ge­re. Og lidt over halv­de­len af respon­den­ter­ne sag­de, at de er util­fred­se med USA’s to-parti-system. 

Util­freds­he­den har givet gro­bund for tred­je­par­ti­kan­di­da­ter som Ken­ne­dy Jr. – en slags hver­ken-den-ene-eller-anden-kan­di­dat, som væl­ge­re kan flok­kes omkring for at demon­stre­re deres mis­for­nø­jel­se med valg­mu­lig­he­der­ne. Det for­tæl­ler Joe Lenski, medstif­ter af Edi­son Research, som fore­ta­ger exit polls for nyheds­me­di­er­ne ABC, CBS, CNN og NBC. 

“Der er mindst 20 pro­cent af væl­ger­kor­p­set, hvis ikke mere, som ikke ønsker et valg mel­lem Biden og Trump. Og hvis du giver dem en tred­je mulig­hed – RFK Jr. eller end­da en mere hypo­te­tisk mulig­hed – vil de ende med at væl­ge den tred­je mulig­hed,” for­kla­rer Lenski, som har arbej­det med menings­må­lin­ger siden 1988. 

Ved sid­ste præ­si­dentvalg præ­sen­te­re­de Biden sig selv som en slags over­gangs­le­der, en bro­byg­nings­præ­si­dent, der vil­le give sta­fet­ten vide­re til den nye gene­ra­tion af demo­kra­ter, men det ske­te ikke, og det har, sam­men hans alder og poli­ti­ske udfor­drin­ger, været med­vir­ken­de til mod­stan­den til Biden blandt nog­le demo­kra­ti­ske vælgere. 

Den dob­belt nega­ti­ve effekt fra 2016 og 2020

Lenski mener ikke, at Ken­ne­dys popu­la­ri­tet er et enkelt­stå­en­de til­fæl­de, der ude­luk­ken­de kan til­skri­ves hans poli­ti­ske tæft. Det hand­ler sna­re­re om det, han kal­der “den dob­belt nega­ti­ve effekt” ved at have de sam­me to front­lø­be­re igen. 

“Det er åben­lyst, at vi er midt i et valg, hvor de to spids­kan­di­da­ter ikke er sær­lig popu­læ­re. Der er man­ge bevi­ser for, at folk føler, at det­te valg bli­ver påt­vun­get dem, og det er ikke det valg, de ønsker. I sådan en situ­a­tion vil der opstå en stærk lyst til at se på andre mulig­he­der,” siger Lenski og ret­ter fokus mod val­ge­ne i 2016 og 2020. 

“I 2016 viste vores exit-polls, at lige under 20 pro­cent af væl­ger­ne hav­de et nega­tivt ind­tryk af både Hil­lary Clin­ton og Donald Trump. De end­te med at sæt­te kryds ved Trump. I 2020 hav­de 10 pro­cent af væl­ger­ne et nega­tivt ind­tryk af Biden og Trump, og de end­te med at stem­me på Biden,” siger han. 

Målin­ger, der viser, at Ken­ne­dy er popu­lær, er iføl­ge Lenski ikke andet end hypo­te­ti­ske sce­na­ri­er. Han mener ikke, de for­tæl­ler os noget varigt eller menings­fuldt om val­get, ud over at væl­ger­kor­p­set er træt­te af Biden og Trump. 

“Det, der bli­ver målt i dis­se menings­må­lin­ger nu, er et ønske blandt væl­ge­re om en anden mulig­hed end Trump og Biden,” siger han og fortsætter: 

“Ind­til det er et kon­kret valg, taler vi blot om hypo­te­ti­ske muligheder.” 

Kom­mer han på alle stem­me­sed­ler, og hvem stil­ler han op for?

For­di der er så lang tid til val­get, og der er så man­ge ube­sva­re­de spørgs­mål, er det på nuvæ­ren­de tids­punkt umu­ligt at sige noget kon­kret om val­get. Det er for eksem­pel sta­dig uklart, om Ken­ne­dy Jr. kom­mer på stem­me­sed­len i alle del­sta­ter, og hvil­ket par­ti han stil­ler op for. 

Han lag­de for med at udfor­dre Biden i det Demo­kra­ti­ske pri­mær­valg, men blev uaf­hæn­gig i okto­ber sid­ste år. Nu for­sø­ger han til­med at stif­te sit eget par­ti – “We the Peop­le” og “Texas Inde­pen­dent Par­ty” – i seks del­sta­ter, for­di det kræ­ver fær­re under­skrif­ter fra væl­ge­re, end hvis han stil­ler op som uaf­hæn­gig kan­di­dat. Det kan meget vel være, at han ender med at stil­le op som lidt af det hele – uaf­hæn­gig i nog­le sta­ter og med et helt nyt par­ti i andre – i og med at hver enkelt del­stat har for­skel­li­ge par­ti­er på stem­me­sed­ler­ne. Ind­til vide­re har Ken­ne­dy Jr. fået sit navn på stem­me­sed­ler i sta­ter­ne Utah og New Hampshire. 

Men han har en stejl bak­ke for­an sig. Det er dyrt og tids­kræ­ven­de at gøre, hvad han har pla­ner om at gøre som tred­je­par­ti­kan­di­dat. En Super PAC, som støt­ter Ken­ne­dy Jr., har dog med­delt, at de vil­le bru­ge 10 mil­li­o­ner dol­lars på at få hans navn på stem­me­sed­ler i ti vig­ti­ge delstater. 

Tred­je­par­ti­kan­di­da­ter i et histo­risk perspektiv

Støt­ten til tred­je­par­ti­kan­di­da­ter afta­ger nor­malt, når val­get nær­mer sig, og det bli­ver tyde­ligt, at de ikke vil vin­de, for­tæl­ler Lenski. 

“Hvad der typisk sker, når vi nær­mer os valg­da­gen, og tin­ge­ne fal­der på plads, og du (som væl­ger, red.) ved, hvem der er på stem­me­sed­len i hver stat, og du ken­der dine mulig­he­der, er, at det bli­ver mere tyde­ligt, at den tred­je, fjer­de eller fem­te mulig­hed ikke vil vin­de, og at du blot udtryk­ker en pro­test­stem­me ved at stem­me på dem.” 

Det så man eksem­pel­vis med Gary John­son, som stil­le­de op for det Liberta­ri­an­ske Par­ti i 2016. Målin­ger fore­ta­get tid­li­ge­re i valg­kam­pen viste, at han vil­le stå til 10–13 pro­cent, men han end­te med min­dre end 3 pro­cent af stem­mer­ne, da val­get var forbi. 

Som Kevin M. Kru­se, en Prin­ce­ton-histo­ri­ker, sag­de i podca­sten Fast Poli­ti­cs sid­ste år: 

“Poli­tik er et spil med man­ge bevæ­ge­li­ge dele. Men det er uhy­re sjæl­dent, at tred­je­par­ti­kan­di­da­ter, især i den moder­ne æra, gør sær­lig meget ud over nogen gan­ge at have en spo­le­ren­de effekt – lige­som i 2000 med kan­di­da­ten Ralph Nader.” 

Nader fik 97.488 stem­mer i Flo­ri­da, mens Demo­kra­ter­nes kan­di­dat Al Gore tab­te sta­ten (og der­med præ­si­dentval­get til Geor­ge W. Bush) med 537 stem­mer. Det sam­me ske­te i fem andre stater. 

Væl­ge­re, som er inter­es­se­re­de i RFK, såkald­te doub­le haters, er alt­af­gø­ren­de i en tid, hvor præ­si­dentvalg afgø­res med smal­le mar­gi­ner i en hånd­fuld del­sta­ter. Og de ven­der i sid­ste ende til­ba­ge til spids­kan­di­da­ter­ne, siger Lenski, lige­som i 2016 og 2020. 

“De her væl­ge­re vil ende med at afgø­re val­get, og i sid­ste ende vil de kry­be til kor­set og stem­me på enten Trump eller Biden,” siger han. 

“Hvem de væl­ger at stil­le sig bag, vil afhæn­ge af, hvem de synes er den vær­ste af de to onder.” 

USA’s valg­sy­stem fast­lå­ser Kennedy

En af grun­de­ne til, at Ken­ne­dy Jr.’s chan­cer er lig nul, skyl­des valg­sy­ste­met. Valg­mand­skol­le­gi­et, som er det system, ame­ri­ka­ner­ne bru­ger til at væl­ge deres præ­si­den­ter, gør det svært at bry­de igen­nem som tredjepartikandidat. 

“Det er meget sjæl­dent, at en tred­je­par­ti­kan­di­dat opnår bety­de­lig støt­te i sid­ste ende, da de ikke vin­der nogen valg­mands­stem­mer eller sta­ter; det betrag­tes grund­læg­gen­de som en pro­test­stem­me eller en spildt stem­me,” påpe­ger Lenski. 

Den ene­ste kan­di­dat, der har brudt den­ne ten­dens, var den texan­ske erhvervs­mand Ross Perot, som fik 19 pro­cent af stem­mer­ne i 1992 – den høje­ste stem­me­an­del en tred­je­par­ti­kan­di­dat har fået, siden Theo­do­re Roo­se­velt fik 27 pro­cent af stem­mer­ne i 1912. Men Perot vandt sta­dig ikke en ene­ste del­stat eller valg­mands­stem­me. Og hvor­vidt hans kan­di­da­tur spo­le­re­de val­get for Geor­ge H. W. Bush eller hjalp Bill Clin­ton er uklart. 

Men Perot var en væsent­lig ander­le­des kan­di­dat sam­men­lig­net med Ken­ne­dy Jr., siger Lenski og Prin­ce­ton-histo­ri­ke­ren Kevin M. Kru­se. Han kla­re­de sig over­ra­sken­de godt, for­di han hav­de “en kæm­pe per­son­lig for­mue at tæn­de ild til,” sag­de Kru­se i podcast-afsnit­tet. Lenski bak­ker Kru­ses udlæg­ning op: 

”Perot appel­le­re­de til for­skel­li­ge væl­ger­grup­per på en unik måde, han var med i debat­ter­ne, hans kampag­ne køb­te 30 minut­ters tv-rek­la­mer, der behand­le­de emner som han­del og natio­nal gæld og blev vist på land­s­plan. Jeg ser ikke, at RFK har sam­me res­sour­cer at bru­ge på sin valgkamp.” 

Det poli­ti­ske kli­ma i 1990’erne til­bød også mere gun­sti­ge vækst­be­tin­gel­ser for vari­ge tred­je­par­ti­kan­di­da­tu­rer, siger Lenski. 

“Der var meget min­dre pola­ri­se­ring mel­lem demo­kra­ter og repu­bli­ka­ne­re. Den­gang var der sving­væl­ge­re, der stem­te på Perot, for­di de men­te, at val­get mel­lem Clin­ton og Bush på det tids­punkt ikke var lige så apo­ka­lyp­tisk, som val­get mel­lem Biden og Trump i dag,” siger han. 

“Det er meget svæ­re­re at dan­ne sådan en koa­li­tion i dag, når det står klart, at du enten vil tage fra den ene eller den anden side. Det er nok til at spil­le på væl­ge­res frygt for, hvad kon­se­kven­ser­ne vil­le være, hvis den anden side vinder.” 

I en tid med vold­som par­tipo­li­tisk split­tel­se mener Lenski, at de fle­ste væl­ge­re er moti­ve­ret af “fryg­ten for, at den anden kan­di­dat vin­der”, hvil­ket vil akti­ve­re dem til at kon­cen­tre­re sig om hoved­sla­get: blå ver­sus rød, Biden mod Trump. 

Tred­je­part­skan­di­da­ter kan tip­pe balancen 

I val­get i 2016 kun­ne næsten 20 pro­cent af væl­ger­ne hver­ken lide Hil­lary Clin­ton eller Donald Trump. Men tred­je­par­ti­kan­di­da­ter­ne fik min­dre end 6 pro­cent af stem­mer­ne til­sam­men. Lenski for­ven­ter, at det sam­me vil ske i år. Det er dog ikke ens­be­ty­den­de med, at det ikke kom­mer til at have en ind­fly­del­se på, hvem der vin­der, til­fø­jer han. 

“Vi ved fra val­get både i 2016 og 2020, at de fem, seks eller syv sving­s­ta­ter, der afgør, hvem der vin­der valg­mand­skol­le­gi­et, kom­mer til at have smal­le etcif­re­de mar­gi­ner. Så selv hvis en tred­je­par­ti­kan­di­dat – som RFK Jr., Cor­nell West eller Jill Ste­in, eller hvem der nu ender med at være på stem­me­sed­len – får bare én eller to pro­cent i nog­le af de afgø­ren­de del­sta­ter, kan det være nok til at tip­pe balan­cen i valgmandskollegiet.” 

Hvor­vidt Ken­ne­dy Jr. får sit navn med i afgø­ren­de sving­s­ta­ter vil have betyd­ning for, om han kan få en reel ind­virk­ning på val­gets resul­tat. Som Doug Gor­don, en man­ge­årig kampag­ne- og kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver for Demo­kra­ter­ne, sag­de til medi­et The Hill forleden: 

“Hvem bekym­rer sig om, at han (Robert Ken­ne­dy Jr., red.) i øje­blik­ket har 10–12 pro­cent støt­te på land­s­plan? Det er en illu­sion; det bety­der kun noget, hvis han kom­mer på stem­me­sed­len i de fem sta­ter, der vil afgø­re val­get,” og “hvis han gør det, og han har så stor opbak­ning i de del­sta­ter, udgør han en reel trus­sel [og] et pro­blem. Men at få sit navn på stem­me­sed­len er ikke nemt.” 

Bidens alli­e­re­de påstår, at Ken­ne­dy Jr. kun kan ska­de præ­si­den­tens gen­valg. Hans egen fami­lie har kaldt hans kan­di­da­tur en “trus­sel” mod demo­kra­ti­et og sagt, at de støt­ter Biden, og at selv­om han har det sam­me efter­navn som dem, efter­le­ver han ikke sin fars eller onkels vær­di­er og eti­ske ånd. 

Men Lenski påpe­ger, at den spo­le­ren­de effekt i vir­ke­lig­he­den kan gå beg­ge veje, som val­gre­sul­ta­ter­ne fra 2016 og 2020 illustrerer. 

En anden mulig­hed er, at RFK hen­ter lige man­ge stem­mer fra de to spids­kan­di­da­ter. Det viste en ana­ly­se fra Mor­ning Con­sult eksem­pel­vis i novem­ber, som sag­de, at Ken­ne­dy Jr. vil­le ska­de beg­ge kan­di­da­ter lige meget i alt­af­gø­ren­de delstater. 

Det sce­na­rie er især muligt med Ken­ne­dy Jr., siger Lenski, for­di han “kan skæ­re beg­ge ret­nin­ger” som tred­je­par­ti­kan­di­dat på grund af sit efter­navn og den Demo­kra­ti­ske arv, der hører med, samt hans mere liberta­ri­an­ske, høj­re­po­puli­sti­ske islæt. 

RFK akti­ve­rer desil­lu­sio­ne­re­de vælgere

Man­ge af hans støt­ter er hvi­de mænd, typisk under 40, som er dybt util­fred­se med beg­ge par­ti­er og anser dem for at være lige dårlige. 

“Grup­pen, der er util­fred­se med val­get mel­lem Biden og Trump, har ten­dens til at være yngre, mere uaf­hæn­gi­ge og uden stær­ke poli­ti­ske hold­nin­ger. De har ten­dens til at stil­le spørgs­måls­tegn ved auto­ri­tet og insti­tu­tio­ner. Det er grup­per, som RFK Jr. appel­le­rer til,” lyder vur­de­rin­gen fra Lenski. 

Hans væl­ger­ba­se består af en besyn­der­lig sam­men­sæt­ning af util­fred­se demo­kra­ter, repu­bli­ka­ne­re og uaf­hæn­gi­ge og desil­lu­sio­ne­re­de ame­ri­ka­ne­re, som nor­malt ikke stem­mer. De er til­truk­ket af for­skel­li­ge aspek­ter ved Ken­ne­dy Jr.’s anti-etablis­se­ments­bud­skab. Ken­ne­dy Jr. har etab­le­ret en slags hesteskos-koa­li­tion, hvor han har for­må­et at sam­le den ydre høj­re­fløj og ven­stre­fløj ude i ender­ne af det ide­o­lo­gi­ske spektrum. 

Som en hybrid­kan­di­dat eller poli­tisk kamæleon strit­ter hans poli­ti­ske hold­nin­ger i alle ret­nin­ger. Han er foku­se­ret på mil­jø­et, er kri­tisk over for erhvervs­li­vets ind­fly­del­se på Was­hin­g­ton D.C. og er mod­stan­der af en aktiv ame­ri­kansk uden­rigs­po­li­tik. Han går ind for kvin­ders ret til abort, men har også udtrykt mod­stand til abort for nylig. Han vil luk­ke USA’s græn­ser per­ma­nent, og han har sagt, han ikke vil gøre noget ved semi-auto­ma­ti­ske skydevåben. 

Han har var­me ting at sige om folk på høj­re­fløj­en og ming­ler med pro­mi­nen­te figu­rer på den side af det ide­o­lo­gi­ske spek­trum, sam­ti­dig med at han kun har kri­ti­ske ting at sige om Demokraterne. 

Han portræt­te­rer sig selv som et udskud, et offer og en out­si­der, som er ble­vet afvist og cen­su­re­ret af en eli­te, han vil kæm­pe mod, på trods af at han er et barn af den selv­sam­me ver­den. Han blev født ind i Ken­ne­dy-kla­nen, den mest berøm­te poli­ti­ske fami­lie i moder­ne ame­ri­kansk histo­rie, og har haft adgang til lan­dets magt­cen­tre som ingen anden. Og nog­le af dets med­lem­mer støt­ter end­da hans kan­di­da­tur: Sili­con Val­ley-svær­væg­te­re og finans­mænd har udtrykt deres støt­te til Ken­ne­dy Jr., her­un­der Elon Musk, Bill Ack­man og Jack Dorsey. 

Selv­om han for­tæl­ler sine til­hæn­ge­re, at medi­er­ne igno­re­rer ham, og etablis­se­men­tet for­sø­ger at give ham mund­kurv på, er det stik mod­sat­te fun­det sted. Han har fået mas­ser af medi­e­op­mærk­som­hed og har været gæst på nog­le af de mest popu­læ­re podcasts på klo­den bevær­tet af Joe Rogan, Tuck­er Carl­son og Bill Maher – plat­for­me, der har lige så man­ge see­re og lyt­te­re som nog­le af de stør­ste medi­er. Joe Rogan har eksem­pel­vis 11 mil­li­o­ner faste lyttere. 

En af grun­de­ne til, at hans valg­kamp har fået tra­ction, skyl­des net­op det­te infor­ma­tions­sy­stem, hvor præ­si­dentvalg­kam­pe nu udspil­ler sig: soci­a­le net­værks­me­di­er, hvor podcasts­af­snit­te­ne og små klip bli­ver delt. 

Det er der­for ikke kun hans anti-etablis­se­ment- og out­si­der-appel, der gør ham popu­lær eller har mulig­gjort hans kan­di­da­tur. Det er også USA’s poli­ti­ske dis­kurs og medi­e­kul­tur, som fik­se­rer på ken­dis­ser, mag­te­li­ten og det absur­de og sen­sa­tio­nel­le. Han er på man­ge punk­ter en per­fekt case stu­dy i, hvor­dan ame­ri­kansk poli­tik ser ud efter 9 år med Trump og i en post-Covid-19-verden. 

Under gal­ska­ben er der en snert af sandhed

Ken­ne­dy Jr. er en udtalt vac­ci­ne­skep­ti­ker og til­hæn­ger af man­ge kon­spira­tions­te­o­ri­er, hvil­ket appel­le­rer til vis­se liberta­ri­an­ske væl­ge­re. Han har påstå­et, at vac­ci­ner for­år­sa­ger autis­me, at der blev fusket med præ­si­dentval­ge­ne i 2004 og 2020, og at CIA var invol­ve­ret i atten­ta­ter­ne på hans far og onkel i 1960’erne og meget mere. Hans pas­sion for kon­tro­ver­si­el­le teo­ri­er var vel­kendt før 2020, men hans rev­sen­de kri­tik af hånd­te­rin­gen af pan­de­mi­en kata­pul­te­re­de ham ind i ame­ri­kansk præ­si­den­ti­el politik. 

Ken­ne­dy Jr.’s ver­dens­bil­le­de og diag­no­se af det ame­ri­kan­ske sam­fund er givet­vis pla­get af kon­spira­tions­te­o­ri­er og fejl­slut­nin­ger, men hans kri­tik af Was­hin­g­ton og dets ind­spi­ste for­hold til erhvervs­li­vet, sær­ligt medi­ci­na­lin­du­stri­en, tap­per ind i noget, som man­ge ame­ri­ka­ne­re på tværs af det poli­ti­ske spek­trum føler, og som er et stort pro­blem. Og hans kan­di­da­tur er et symp­tom på det dys­funk­tio­nel­le poli­ti­ske system og en udbredt desil­lu­sion og util­freds­hed blandt lan­dets befolk­ning. Som New York Maga­zi­ne-skri­bent Rebec­ca Tra­i­s­ter skrev i sit for­si­deportræt af Ken­ne­dy Jr. i juni, er det en følel­se, som er ble­vet mere udbredt de sene­ste par år tak­ket være dis­in­for­ma­tion og vok­sen­de mistil­lid til sta­ten og institutioner. 

Ken­ne­dy Jr.’s berøm­te og højtel­ske­de navn hjæl­per garan­te­ret med at udbre­de hans popu­la­ri­tet blandt nog­le væl­ge­re, men det er uvist, hvor meget væl­ger­kor­p­set fak­tisk ken­der til hans uor­to­dok­se poli­ti­ske hold­nin­ger og teo­ri­er om verden. 

Lenski siger, at Ken­ne­dy Jr. ikke er den mest “påli­de­li­ge” kan­di­dat til at for­bli­ve kon­kur­ren­ce­dyg­tig de næste 10 måne­der på grund af hans kon­spira­tions­te­o­re­ti­ske tilbøjeligheder. 

“Når væl­ger­kor­p­set lærer kan­di­da­ten bed­re at ken­de og ser, hvor­dan han rea­ge­rer, når han bli­ver stil­let de sam­me spørgs­mål som andre kan­di­da­ter, kan hans appel falme.”

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her