Rock­wool begræ­der kri­gen i Ukrai­ne – men laver afta­ler med Putins støtte

Selv­om den dan­ske ste­nulds­gi­gant Rock­wool udadtil i Dan­mark sig­na­le­rer, at man begræ­der Ruslands inva­sion af Ukrai­ne, så fore­går der helt andre ting på sel­ska­bets kon­to­rer i Rusland. Så sent som den 17. juni i år mød­tes sel­ska­bets top­chef i Rusland Mari­na Poto­ker med præ­si­den­ten for den rus­si­ske repu­blik Tata­r­stan, Rustam Min­nik­ha­nov. Rustam Min­nik­ha­nov er en yderst kon­tro­ver­si­el skik­kel­se, og han spil­ler en stor rol­le i den rus­si­ske inva­sion af Ukraine. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.