Rock­wools ven på sky­deø­vel­se: Står i spid­sen for mobi­li­se­ring af rus­si­ske soldater

Hvert ene­ste år mødes den dan­ske virk­som­hed Rock­wool med præ­si­den­ten for den rus­si­ske repu­blik Tata­r­stan. Så sent som i som­mer mød­tes Rock­wools øver­ste direk­tør i Rusland med Tata­r­stans præ­si­dent for at lave afta­ler. Mens Rock­wool har kaldt det for både “for­stå­e­ligt” og “nor­mal prak­sis”, så viser nye video­er, bil­le­der og artik­ler, hvor­dan Rock­wools for­ret­nings­part­ner har invol­ve­ret sig i stor grad i mobi­li­se­rin­gen af rus­si­ske trop­per, der skal til Ukrai­ne og kæm­pe. I en video, opta­get på Kazan Hig­her Tank Com­mand School, er en grup­pe mobi­li­se­re­de sol­da­ter sam­let om træ­ning, inden de skal udsen­des til slag­mar­ker­ne i Ukrai­ne. Ind træ­der Rustam Min­nik­ha­nov – præ­si­den­ten for den rus­si­ske repu­blik Tata­r­stan. Han ser på sky­deø­vel­ser og tjek­ker bofor­hol­de­ne for de mobi­li­se­re­de. Og så obser­ve­rer han de igang­væ­ren­de skydeøvelser. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.