Rod i Wee­ken­da­vi­sens for­svar af Naser Khader-artikel

Det er for­kert, når Wee­ken­da­vi­sens che­fre­dak­tør, Mar­tin Kras­nik, påstår, at de kvin­der, der med­vir­ker i den læk­ke­de advo­ka­tun­der­sø­gel­se om Naser Kha­der, alle­re­de er ble­vet fore­lagt Naser Kha­ders for­kla­rin­ger og for­svar i rap­por­ten. Det for­tæl­ler fle­re af kvin­der­ne til Fri­heds­bre­vet, hvil­ket sen­der avi­sens for­svar af mang­len­de fore­læg­gel­se på gyn­gen­de grund. Kvin­der­ne føler, at deres tro­vær­dig­hed er ble­vet angre­bet i Wee­ken­da­vi­sen uden at få mulig­hed for at replicere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.