Røde Kors går læn­ge­re end andre og sko­v­ler pen­ge ind med bil­le­der af græ­den­de ukrain­ske børn: “Det vir­ker stærkere”

Ver­dens stør­ste huma­ni­tæ­re hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tion, Røde Kors, går læn­ge­re end andre orga­ni­sa­tio­ner, når det kom­mer til at skaf­fe nød­hjælp til kri­gens ofre i Ukrai­ne. Røde Kors bru­ger nem­lig bil­le­der af græ­den­de børn i deres ind­sam­lings­ma­te­ri­a­le. Børn, der står ale­ne i bil­le­det med tårer­ne tril­len­de ned ad kin­der­ne. Og bil­le­der­ne er ikke taget af Røde Kors selv, men er der­i­mod hand­let hos bil­led­bu­reau­er. Det bety­der, at nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­nen ikke selv ved, hvem bør­ne­ne er, og ikke selv har for­talt for­æl­dre­ne, at deres børn bli­ver brugt i en kampagne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her