Rol­lemo­del­ler fra Hel­ve­de; den ube­kvem­me sand­hed om exit-programmerne

Kalen­de­ren siger janu­ar 2022, og jeg håber, at du er kom­met godt ind i det nye år. Jeg har henover julen fået man­ge mails fra læse­re, der er gla­de for mit nyheds­brev. Det giver mig selv­føl­ge­lig blod på tan­den og moti­va­tion til at fort­sæt­te med at beret­te om den kri­mi­nel­le under­ver­den, som er uudtøm­me­lig for emner, der er værd at skri­ve om. Nog­le læse­re har også sendt mig spørgs­mål. Blandt andet om Chri­sti­a­nia, og det er et emne, som jeg vil behand­le en af de kom­men­de uger. Men den­ne uges Fri Ban­dit hand­ler om ban­de-exit og mang­ler­ne ved de pro­gram­mer og men­tor­ord­nin­ger, som poli­ti­ker­ne bru­ger i kam­pen mod ban­der­ne. Inden vi når der­til, kom­mer der dog lige en upda­te på den ver­se­ren­de bandekrig. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.