Rul­le­for­ret­nin­gen

I krig er sand­he­den som bekendt det før­ste offer, og der­for er det vig­tigt at sor­te­re i alle de – som­me tider mod­stri­den­de – infor­ma­tio­ner, der lige nu strøm­mer ud fra den kri­mi­nel­le under­ver­den. Nog­le detal­jer lader det til, at der efter­hån­den er kon­sensus om hos mine kil­der. Det dre­jer sig blandt andet om de trå­de, som sky­de­ri­er­ne angi­ve­ligt træk­ker til Chri­sti­a­nia og et røve­ri af en hash­trans­port. Det vil jeg for­tæl­le mere om. Jeg kom­mer selv­føl­ge­lig hel­ler ikke uden om NNV-grup­pen, der spil­ler en stor rol­le i gade­kri­gen. Jeg vil i ugens nyheds­brev også for­sø­ge at give dig et crash cour­se i Chri­sti­a­ni­as struk­tur, da det kan give en bed­re for­stå­el­se af, hvad der hol­der hju­le­ne i den dan­ske under­ver­den i gang. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.