Rusland skul­le have inva­de­ret Ukrai­ne den 16. febru­ar kl. 3.00 – hvor­for ske­te det ikke?

Til den­ne uges Fri Tænk­ning hav­de jeg på for­hånd annon­ce­ret et inter­view med en af ver­dens før­en­de eks­per­ter i Nord­korea, Andrej Lan­kov. Jeg kan desvær­re ikke hol­de, hvad jeg love­de, da snak­ken om en stor­krig i Euro­pa kom i vej­en. Til gen­gæld kan jeg love, at Lan­ko­vs ana­ly­se af Nord­korea er skarp, ind­sigts­fuld og sine ste­der poli­tisk ukor­rekt, og at jeg sna­rest vil dele den med dig. Grun­den til at jeg har sad­let om i løbet af ugen er selv­føl­ge­lig, at USA’s præ­si­dent Joe Biden for­ud­sag­de en rus­sisk inva­sion af Ukrai­ne den 16. febru­ar kl. 3 om mor­ge­nen – som du sik­kert har opda­get, fandt den ikke sted. I de for­gang­ne dage har hep­pe­kor i for­skel­li­ge lej­re skænd­tes om, hvad det bety­der. Er inva­sio­nen udsat og hvor­for? Blev Putin så skræmt af udsig­ten til sank­tio­ner fra hel­ve­de, at han trak føle­hor­ne­ne til sig? Var det hele bare bluff for at fin­de de sva­ge led i den vest­li­ge alli­an­ce? Måske var det aldrig pla­nen at inva­de­re Ukraine? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her