Rus­sisk for­fat­ter: Et nyt jer­n­tæp­pe vil være en katastrofe

Jeg spurg­te den 45-åri­ge Jak­hina, om hun men­te, at der er en risi­ko for, at Rusland kan fal­de fra hin­an­den på sam­me måde, som Sov­je­tu­ni­o­nen gjor­de. Mit spørgs­mål hang sam­men med, at for­fat­te­ren er født og opvok­set i den auto­no­me repu­blik Tata­r­stan godt 800 km øst for Moskva. Repu­blik­ken har små 4 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re, er halvan­den gang så stor som Dan­mark, og over halv­de­len af befolk­nin­gen er tata­rer og mus­li­mer, mens etni­ske rus­se­re udgør et stort mindretal. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.