Rus­si­ske og ukrain­ske mil­li­o­næ­rer flyg­ter fra lan­det og tager for­mu­en med: Nu afslø­rer nye tal, hvor de tager hen

Aerial view of Burj Khalifa building and Dubai skyline with a busy junction road intersection in foreground, Dubai, United Arab Emirates.

Mens kri­gen raser i Ukrai­ne, har tusind­vis af rus­si­ske og ukrain­ske dol­lar­mil­li­o­næ­rer valgt at flyt­te både for­mu­en og stats­bor­ger­ska­bet til et andet land. Fri­heds­bre­vet inter­viewe­de i marts den schweizi­ske advo­kat Dr. Chri­sti­an Kälin, for­mand for virk­som­he­den Hen­ley & Part­ners, der er en ver­dens før­en­de virk­som­hed i at hjæl­pe kli­en­ter med at få alter­na­ti­ve ophold­stil­la­del­ser og stats­bor­ger­ska­ber. Her kun­ne han for­tæl­le om, hvor­dan alle mand i virk­som­he­den hav­de “sinds­sygt travlt”. Nu afslø­rer nye tal, hvor det er, rig­mæn­de­ne tager hen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.