Ryg og rejs: Ung­doms­po­li­ti­ke­re var på stu­di­e­tur i Schweiz købt og betalt af tobaksgigant

For­mæn­de­ne for stort set samt­li­ge ung­doms­par­ti­er er net­op vendt hjem fra en rej­se i bil­leds­køn­ne omgi­vel­ser i Schweiz købt og betalt af tobaks­gi­gan­ten Phi­lip Mor­ris. Tobaks­pro­du­cen­ten betal­te for både fly­rej­ser, froko­ster, mid­dag og hote­l­op­hold. Den måske kom­men­de gene­ra­tion af Chri­sti­ans­borg-poli­ti­ke­re blev som en del af turen præ­sen­te­ret for diver­se oplæg om blandt andet den del af Phi­lip Mor­ris’ pro­duk­ter, der består af en ræk­ke alter­na­ti­ver til ciga­ret­ter. Og der­u­d­over fik de også ind­blik i tobaks­virk­som­he­dens forsk­ning og deres hold­ning til frem­ti­dens rygepo­li­tik. Det for­tæl­ler en ræk­ke af del­ta­ger­ne og Phi­lip Mor­ris selv til Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.