Rygen­de skor­ste­ne, sær­be­hand­ling og mil­li­ar­der af skat­te­kro­ner: For­stå bal­la­den om stats­mi­ni­ste­rens elske­de cementfabrik

Statsminister Mette Frederiksen (S) holder tale ved Aalborg Portlands 130 års jubilæum på Utzon Centret i Aalborg, torsdag den 31. oktober 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

På et pres­se­mø­de ons­dag i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et på Chri­sti­ans­havn præ­sen­te­re­de tre andre leden­de soci­al­de­mo­kra­ter – kli­ma­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen, skat­te­mi­ni­ster Jep­pe Bruus og erhvervs­mi­ni­ster Simon Kol­lerup – deres bud på en læn­ge ven­tet CO2-afgift. En ekstra udgift for lan­dets virk­som­he­der, som skal beta­le et fast­sat beløb per tons udledt CO2. Mens skat­te­mi­ni­ste­ren ind­led­te med at for­tæl­le, hvor ambi­tiøst et skridt der var tale om i kli­ma­kam­pen, så stjal cement­fa­brik­ken i Aal­borg dog hur­tigt opmærk­som­he­den. For fabrik­ken, der står for omkring fire pro­cent af hele Dan­marks sam­le­de CO2-udled­ning, får sam­men med en ræk­ke andre af lan­dets stør­ste foru­re­ne­re sær­be­hand­ling i form af en rabat på afgif­ten, som rege­rin­gen alli­ge­vel holdt fast i som “ens­ar­tet”. Men iføl­ge fle­re eks­per­ter rej­ser sær­be­hand­lin­gen af Aal­borg Port­land en ræk­ke spørgs­mål. Ud fra et kli­ma­per­spek­tiv giver rabat­ten til Aal­borg Port­land ikke meget mening, lyder det. Min­dre virk­som­he­der, som ikke får sam­me for­de­le, raser. Og på Chri­sti­ans­borg undrer man sig over, at net­op én virk­som­hed i stats­mi­ni­ste­rens egen valg­kreds får sær­be­hand­ling. Fri­heds­bre­vet har gen­nem­gå­et det vig­tig­ste i ugens helt sto­re poli­ti­ske histo­rie på Chri­sti­ans­borg og ikke mindst kastet et kri­tisk blik på kna­ster­ne i planen 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her