Rygende skorstene, særbehandling og milliarder af skattekroner: Forstå balladen om statsministerens elskede cementfabrik

Statsminister Mette Frederiksen (S) holder tale ved Aalborg Portlands 130 års jubilæum på Utzon Centret i Aalborg, torsdag den 31. oktober 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

På et pressemøde ons­dag i Skat­tem­i­nis­teri­et på Chris­tian­shavn præsen­terede tre andre ledende socialdemokrater – kli­mamin­is­ter Dan Jør­gensen, skat­tem­i­nis­ter Jeppe Bru­us og erhvervs­min­is­ter Simon Kollerup – deres bud på en længe ven­tet CO2-afgift. En ekstra udgift for lan­dets virk­somhed­er, som skal betale et fast­sat beløb per tons udledt CO2. Mens skat­tem­i­nis­teren indledte med at fortælle, hvor ambitiøst et skridt der var tale om i kli­makam­p­en, så stjal cement­fab­rikken i Aal­borg dog hur­tigt opmærk­somhe­den. For fab­rikken, der står for omkring fire pro­cent af hele Dan­marks sam­lede CO2-udled­ning, får sam­men med en række andre af lan­dets største forurenere sær­be­han­dling i form af en rabat på afgiften, som regerin­gen alligev­el holdt fast i som “ensartet”. Men ifølge flere ekspert­er rejs­er sær­be­han­dlin­gen af Aal­borg Port­land en række spørgsmål. Ud fra et klimaper­spek­tiv giv­er rabat­ten til Aal­borg Port­land ikke meget mening, lyder det. Min­dre virk­somhed­er, som ikke får samme fordele, ras­er. Og på Chris­tians­borg undr­er man sig over, at netop én virk­somhed i statsmin­is­terens egen val­gkreds får sær­be­han­dling. Fri­heds­brevet har gen­nemgået det vigtig­ste i ugens helt store poli­tiske his­to­rie på Chris­tians­borg og ikke mindst kastet et kri­tisk blik på knasterne i planen 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.