Ryg­ter om betal­te stem­mer svir­re­de om Bil­lund-borg­mesters vej til toppen

Step­ha­nie Stor­bank (V) er ny borg­me­ster i Bil­lund Kom­mu­ne, efter Ven­stre og Soci­al­de­mo­kra­ti­et tirs­dag aften blev eni­ge om at pege på hen­de. Men den nyvalg­te borg­mesters vej til top­pen har ikke været uden bump. Sid­ste år svir­re­de ved­hol­den­de ryg­ter om, at sponso­re­re­de med­lem­ska­ber i Ven­stres loka­le væl­ger­for­e­ning var med til at sik­re hen­de plad­sen som borg­mester­kan­di­dat.  Step­ha­nie Stor­bank afvi­ste i medi­er­ne påstan­de­ne om, at der var tale om betal­te stem­mer.  Det til trods har ryg­ter­ne også været oppe og ven­de i Ven­stres kom­mu­na­le par­ti­for­e­ning, der efter et over­stå­et valg nu vil drøf­te, om vedtæg­ter­ne skal laves om, så det for eksem­pel kræ­ver læn­ge­re tids ind­mel­del­se, før man kan stem­me til opstil­lings­val­ge­ne.   Fri­heds­bre­vet har spurgt den nyvalg­te borg­me­ster, hvor­for vedtæg­ter­ne skal til efter­syn, hvis der ikke er noget om ryg­ter­ne. Det spørgs­mål er Step­ha­nie Stor­bank ikke vendt til­ba­ge med svar på. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.