S‑borgmester præ­di­ker kli­ma, men pend­ler selv i CO2-tung vandflyver

På trods af skå­l­ta­ler om kli­ma og grøn omstil­ling har KL-for­mand og S‑borgmester i Aar­hus Kom­mu­ne Jacob Bunds­gaard været sær­de­les glad for at fly­ve i en vold­somt CO2-tung vand­fly­ver mel­lem Køben­havn og Aar­hus.  Det afslø­rer en aktind­sigt fra Aar­hus Kom­mu­ne, som Fri­heds­bre­vet har mod­ta­get.  I 2019 og 2020 har Jacob Bunds­gaard taget vand­fly­et 20 gan­ge om året og iføl­ge fly­sel­ska­bets egne tal udledt omkring 1.400 kilo CO2 årligt. Det sva­rer til cir­ka otte pro­cent af en gen­nem­snits­dan­skers sam­le­de klimaaftryk. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.