S‑borgmester præ­di­ker kli­ma, men pend­ler selv i CO2-tung vandflyver

På trods af skå­l­ta­ler om kli­ma og grøn omstil­ling har KL-for­mand og S‑borgmester i Aar­hus Kom­mu­ne Jacob Bunds­gaard været sær­de­les glad for at fly­ve i en vold­somt CO2-tung vand­fly­ver mel­lem Køben­havn og Aar­hus.  Det afslø­rer en aktind­sigt fra Aar­hus Kom­mu­ne, som Fri­heds­bre­vet har mod­ta­get.  I 2019 og 2020 har Jacob Bunds­gaard taget vand­fly­et 20 gan­ge om året og iføl­ge fly­sel­ska­bets egne tal udledt omkring 1.400 kilo CO2 årligt. Det sva­rer til cir­ka otte pro­cent af en gen­nem­snits­dan­skers sam­le­de klimaaftryk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her