S‑ordfører om at få ukrain­ske flygt­nin­ge i arbej­de: “Træ­er­ne vok­ser ikke ind i himlen”

Præ­cis hvor man­ge ukrain­ske flygt­nin­ge rege­rin­gen for­ven­ter, at Dan­mark skal tage imod og inte­gre­re i det dan­ske sam­fund, har udlæn­din­ge- og inte­gra­tions­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye ikke sat tal på. Men han afvi­ser ikke, at der kan bli­ve tale om mere end 100.000 flygt­nin­ge og kal­der det en “histo­risk stor inte­gra­tions­op­ga­ve”, som vil “ændre vores sam­fund” og “kræ­ve noget af os alle”. På den bag­grund er det inter­es­sant, at en ny under­sø­gel­se fra Rock­wool Fon­den peger på, at ind­slus­nin­gen af ukrain­ske flygt­nin­ge på det dan­ske arbejds­mar­ked kan vise sig at have læn­ge­re udsig­ter, end poli­ti­ker­ne og erhvervs­li­vet giver ind­tryk af i debatten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.