S‑ordfører om fængsel i Koso­vo: “Der er ikke hyret en hånd­vær­ker endnu”

Dan­mark skal leje sig ind i et fængsel i Koso­vo for at afla­ste de over­fyld­te dan­ske fængs­ler. Det mener et fler­tal i Fol­ke­tin­get, som ons­dag ind­gik en ny afta­le om Kri­mi­nal­forsor­gen. Bag afta­len står Soci­al­de­mo­kra­ti­et, SF, Dansk Fol­ke­par­ti og De Kon­ser­va­ti­ve. Pla­nen er at leje i alt 300 fængsels­plad­ser til udvis­nings­døm­te udlæn­din­ge med begyn­del­se i star­ten af 2023. Men hvor­dan ser leje­må­lets nær­me­re spe­ci­fi­ka­tio­ner ud, og hvil­ke for­hold kan de ind­sat­te se frem til, hvis poli­ti­ker­nes drøm­me bli­ver til vir­ke­lig­hed? Det har Fri­heds­bre­vet under­søgt i et inter­view med Soci­al­de­mo­kra­tiets retsord­fø­rer, Kas­per Sand Kjær, der dog ikke har man­ge svar på hånden. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.