S vil hol­de fast i sta­tens lukra­ti­ve SU-forretning

Soci­al­de­mo­kra­ti­et kom­mer ikke til at ændre det system for SU-lån og mis­lig­holdt SU-gæld, der bety­der, at sta­ten hvert år sco­rer et stort tre­cif­ret mil­li­onbe­løb på de unges dår­li­ge SU-gæld, som Fri­heds­bre­vet kun­ne for­tæl­le i sid­ste uge. Det slår Soci­al­de­mo­kra­tiets uddan­nel­ses­ord­fø­rer Ida Auken fast. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.