S vil hol­de fast i sta­tens lukra­ti­ve SU-forretning

Soci­al­de­mo­kra­ti­et kom­mer ikke til at ændre det system for SU-lån og mis­lig­holdt SU-gæld, der bety­der, at sta­ten hvert år sco­rer et stort tre­cif­ret mil­li­onbe­løb på de unges dår­li­ge SU-gæld, som Fri­heds­bre­vet kun­ne for­tæl­le i sid­ste uge. Det slår Soci­al­de­mo­kra­tiets uddan­nel­ses­ord­fø­rer Ida Auken fast. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her