Så er den gal igen: Radi­kal EU-pro­fil kri­ti­se­res for møg­fald og kaos

I en mail opfor­drer Radi­ka­le Ven­stres EU-Par­la­ments­med­lem Karen Mel­chi­or tid­li­ge­re ansat­te med “dår­li­ge ople­vel­ser” til at kon­tak­te hen­de selv, EU’s chi­ka­ne komité eller Radi­ka­le Ven­stres kon­tak­t­ud­valg.  Karen Mel­chi­or siger til Fri­heds­bre­vet, at hun selv ople­ver, at der er et godt sam­ar­bej­de på kon­to­ret i Bruxel­les, men at hun skrev til sine tid­li­ge­re ansat­te, for­di hun hør­te “snak” om, at der var nog­le, der hav­de haft en “dår­lig ople­vel­se”.  Fri­heds­bre­vet har talt med fle­re tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re. To af dem har valgt at udta­le sig om deres tid på Karen Mel­chi­o­rs kon­tor. De beskri­ver et arbejds­mil­jø, hvor Karen Mel­chi­or er inti­mi­de­ren­de, opfa­ren­de og udskældende. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.