Så fug­le­ne fal­der af træerne

I dagens Fri Kri­tik skal det hand­le om “natu­ren og andre arter” – som for­la­get A Mock Book beskri­ver deres yderst pro­duk­ti­ve GAIA-serie, der i løbet af det sene­ste år er ble­vet en ret så popu­lær gæst – i hvert fald her hos Fri Kri­tik. For­la­gets næst­se­ne­ste udgi­vel­se er den engel­ske nobel­pris­ta­ger Doris Les­sings (1919–2013) kult­klas­si­ske erin­drings­bog Kat­te især, som er et portræt af kat­te­ne i hen­des liv. Der­til kom­mer nor­ske Ing­var Amb­jørn­sens novel­le­sam­ling En anden stjer­ne, hvis inten­se histo­ri­er om ensom- og hjem­løs­hed fore­går i et mere eller min­dre affol­ket fjeld- og fjord­land­skab, som lig­ner for­fat­te­rens barn­dom­segn Larvik. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her