Så poli­ti­et over skul­de­ren: Advo­ka­ter lå måske inde med spræng­far­lig viden om slet­te­de sms’er

Da poli­tiets tek­ni­ke­re i novem­ber 2021 for­søg­te at gen­ska­be de slet­te­de mink-sms’er på blandt andre stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sens tele­fo­ner, var de ikke ale­ne i rum­met. Bisid­der­ne for mindst to af de fire cen­tra­le per­so­ner i Stats­mi­ni­ste­ri­et over­væ­re­de nem­lig dele af poli­tiets arbej­de. Poli­tiets under­sø­gel­ser pågik fra den 2. novem­ber til den 12. novem­ber, hvor resul­ta­ter­ne blev lagt i for­seg­le­de kuver­ter. De blev dog først åbnet dagen efter kom­mu­nalval­get, den 17. novem­ber. De nye oplys­nin­ger, som Fri­heds­bre­vet i dag brin­ger, åbner mulig­he­den for, at fle­re af bisid­der­ne poten­ti­elt har vidst, at poli­ti­et ikke kun­ne gen­ska­be beske­der­ne langt tidligere. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her