Sådan antæn­der soci­a­le medi­er vores mest pri­mi­ti­ve instinkter

Et klogt men­ne­ske har engang stil­let et spørgs­mål, de fle­ste sik­kert har undret sig over: Hvor­dan kan det være, at soci­a­le medi­er har det med at få det vær­ste frem i men­ne­sker? Er der noget ved den måde, soci­a­le medi­er fun­ge­rer på, som tæn­der for vores mest pri­mi­ti­ve instink­ter, og kan vi gøre noget ved det? Det spørgs­mål for­sø­ger jeg at give et svar på i den­ne uges Fri Tænkning. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.