Sådan antæn­der soci­a­le medi­er vores mest pri­mi­ti­ve instinkter

Et klogt men­ne­ske har engang stil­let et spørgs­mål, de fle­ste sik­kert har undret sig over: Hvor­dan kan det være, at soci­a­le medi­er har det med at få det vær­ste frem i men­ne­sker? Er der noget ved den måde, soci­a­le medi­er fun­ge­rer på, som tæn­der for vores mest pri­mi­ti­ve instink­ter, og kan vi gøre noget ved det? Det spørgs­mål for­sø­ger jeg at give et svar på i den­ne uges Fri Tænkning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her