Sådan arbej­der det engel­ske lands­holds frisør

Justin Carr er ikke bare fri­sør, han er fod­bold­spil­ler­fri­sør, og enhver, der ser fod­bold med jæv­ne mel­lem­rum, kan reg­ne ud, at det er fast arbej­de: Pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­le­re er, sam­men med ban­ke­le­ver og pur­se­re, ver­dens hyp­pigst klip­pe­de erhvervs­grup­pe på her­re­si­den. Som­me­rens slut­run­de var Justin Car­rs tred­je med det engel­ske lands­hold. Under EM i Frank­rig i 2016 fik han ind­ret­tet et værel­se kendt som The Barber’s Room på spil­ler­ho­tel­let nord for Paris, lige­som han blev flø­jet ind til VM i Rusland to år sene­re. Den for­gang­ne som­mer klip­pe­de han samt­li­ge engel­ske lands­holds­spil­le­re med und­ta­gel­se af Marcus Ras­h­ford, Jadon San­cho og Rahe­em Ster­ling, som stil­le­de med eget coif­fu­re-mand­skab. Den typi­ske fod­bold­spil­ler bli­ver klip­pet én gang om ugen eller én gang hver anden uge, for­tæl­ler Justin Carr. Det er med til at få dem til at føle sig klar til kamp. ”Trim­med and down,” kal­der han spil­ler­nes gængse og enk­le behov. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her