Sådan for­løb Elle­manns skæb­ne­mø­de om isra­el­ske kano­ner: “Og så sag­de han ellers und­skyld 17 gange”

Defense Minister Jakob Ellemann-Jensen (Venstre, Denmark's Liberal Party) holds a doorstep on the Elbit statement in the Ministry of Defense in Copenhagen, Tuesday 8 August 2023. The matter concerns arms purchases from Israeli Elbit. (Photo: Emil Nicolai Helms/Scanpix 2023)

Tirs­dag i den­ne uge lå den bebu­de­de Elbit-rede­gø­rel­se langt om læn­ge klar i For­svars­mi­ni­ste­ri­et, så Fol­ke­tin­get ende­lig kun­ne få svar på, hvad der var op og ned i Jakob Elle­mann-Jen­sens våbensag. For­svars­mi­ni­ste­ren både und­skyld­te og tog ansva­ret på sig, men en ræk­ke spørgs­mål står sta­dig ube­sva­re­de til­ba­ge. Fri­heds­bre­vet tager dig med ind bag døre­ne i For­svars­mi­ni­ste­ri­et til en rekon­struk­tion af Elle­manns luk­ke­de møde om ind­kø­bet af de isra­el­ske kanoner. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her