Sådan fun­ge­rer den vir­ke­li­ge verden


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser 

Har du nogen­sin­de reflek­te­ret over, hvad der bærer den moder­ne civilisation? 

Her tæn­ker jeg ikke på den ånde­li­ge side af til­væ­rel­sen – det vi tror på, det der fyl­der til­væ­rel­sen med mening og dri­ver os. Nej, jeg tæn­ker på det mate­ri­el­le fun­da­ment for vores tilværelse. 

Alt det, vi tager for givet, når vi står op om mor­ge­nen og går i seng om afte­nen, og som vi sjæl­dent sæt­ter spørgs­måls­tegn ved. De huse vi bor og arbej­der i og den måde, de er ind­ret­tet på; den mad vi spi­ser, og det vi drik­ker, det tøj vi går i, vores trans­port­mid­ler, fabrik­ker, veje, sund­heds­væ­sen og en mas­se andet. 

Og hvis du gør, hvad er dine for­ud­sæt­nin­ger så for at kaste dig ud i den slags overvejelser? 

Hvad ved du egent­lig om, hvor­dan den moder­ne ver­den fungerer? 

Den 79-åri­ge Vaclav Smil har gen­nem et halvt hund­re­de bøger og lige så man­ge års forsk­ning for­søgt at besva­re det spørgs­mål, og til for­skel fra de fle­ste har den tjek­kisk fød­te cana­di­er til­eg­net sig en viden på tværs af en lang ræk­ke fag og disci­pli­ner, som har sat ham i stand til på et bredt fun­da­ment at vur­de­re ver­dens san­de til­stand og sæt­te dens ten­den­ser i per­spek­tiv. Smil har for­sket i så for­skel­li­ge ting som ener­gi, mil­jø, demo­gra­fi, føde­va­re­pro­duk­tion, risi­ko­vur­de­ring, beslut­nings­pro­ces­ser ved­rø­ren­de den offent­li­ge sek­tor og innovationshistorie. 

Tit­len på Smils sene­ste bog leve­rer en bredsi­de mod de per­spek­ti­ver og histo­ri­er, der domi­ne­rer i den vest­li­ge offent­lig­hed. How the Wor­ld Real­ly Wor­ks lyder den med en for­kla­ren­de under­ti­tel: A Sci­en­tist’ Gui­de to Our Past, Pre­sent and Futu­re. Hver­ken mere eller mindre. 

Nej til interview 

Jeg vil­le ger­ne have inter­viewet Vaclav Smil til det­te nyheds­brev, men han stil­ler sjæl­dent op i medi­er­ne. Han mener, at livet er for kort til den slags fjas og betrag­ter det dybest set som spild af tid, selv­om hans for­lag sik­kert er af en anden opfat­tel­se. Smil mener, at hans bøger taler for sig selv, og han fore­træk­ker at bru­ge sin tid på at for­ske og skri­ve, og ikke tale med jour­na­li­ster. Jeg må indrøm­me, at jeg har en vis for­stå­el­se for det synspunkt. 

Det hører også med til histo­ri­en, at Smil i al den tid, han har været ansat på Mani­to­ba Uni­ver­si­ty i Win­nipeg, kun har del­ta­get i ét admi­ni­stra­tivt møde på uni­ver­si­te­tet. Det tog så hårdt på ham, at han siden kon­se­kvent er ble­vet væk. Uni­ver­si­tets ledel­se har valgt at accep­te­re det, så læn­ge pro­fes­soren til­træk­ker stu­de­ren­de til sin under­vis­ning og leve­rer forsk­ning af inter­na­tio­nal klasse. 

Aver­sio­nen mod den slags hæn­ger sik­kert sam­men med Smils opvækst i det kom­mu­ni­sti­ske Tjek­kos­lo­vaki­et, hvor han for­pur­re­de sin aka­de­mi­ske kar­ri­e­re ved at sige nej tak til par­ti­med­lem­skab, selv­om han var en bril­lant og loven­de ung for­sker. Han er der­for natur­ligt nok død­træt af den poli­ti­se­ring, som nu gen­nem­sy­rer vores sam­fund på stort set alle områ­der, ikke mindst kli­ma­po­li­tik og energi. 

Bill Gates som fan 

Bill Gates er måske den, der har gjort mest for udbre­del­sen af Smils bøger. Han er en kæm­pe fan, har læst alle Smils bøger og erken­der, at hans eget syn på kli­ma­for­an­drin­ger, og hvor­dan det kan hånd­te­res rea­li­stisk, er stærkt påvir­ket af den cana­di­ske viden­skabs­mand, selv­om han er mere opti­mi­stisk end Smil. For dem, der ikke har tid til at tyg­ge sig gen­nem fle­re tusin­de sider fag­lit­te­ra­tur, anbe­fa­ler Bill Gates den alle­re­de nævn­te bog – How the Wor­ld Real­ly Wor­ks, som er en slags “gre­a­test hits”; et for­søg på at sam­le den viden, Smil har til­eg­net sig gen­nem et langt liv, og for­mid­let i sne­se­vis af tun­ge bog­vær­ker og hund­red­vis af viden­ska­be­li­ge artikler. 

Her skri­ver Smil såle­des på 30 sider om ener­gi, mens hans digre værk om sam­me emne fyl­der over 500 sider. Han leve­rer også en ana­ly­se af den glo­ba­le føde­va­re­pro­duk­tion og viser, hvor afhæn­gig den er af fos­si­le brænd­stof­fer. End­vi­de­re er der kapit­ler om glo­ba­li­se­ring, grund­la­get for vores mate­ri­el­le ver­den, risi­ko­vur­de­rin­ger, mil­jø og beho­vet for at søge den gyld­ne mid­del­vej, hvis man vil sky­de sig ind på fremtiden. 

Smil er af den opfat­tel­se, at rea­li­sti­ske for­an­drin­ger kom­mer fra mid­ten og ikke fra ekstre­mer, hvad enten det er tro­en på ver­dens under­gang eller evigt liv – foru­re­ning, befolk­nings­vækst eller glo­bal opvarm­ning på den ene side eller tech­no-opti­mi­ster, der tror på mirak­ler og den evi­ge frel­se på den anden. 

Han siger: 

”Jeg er hver­ken pes­si­mist eller opti­mist, jeg er viden­skabs­mand. (…) En rea­li­stisk for­stå­el­se af vores for­tid, nutid og uvis­se frem­tid er det bed­ste grund­lag for at nær­me os det ukend­te omfang af tid, vi har for­an os.” 

Tysk kli­ma-impe­ri­a­lis­me

Smil afslut­te­de sin bog før den nuvæ­ren­de ener­gik­ri­se, hvor det er ble­vet tyde­ligt, at de enkel­te lan­des ener­gi­sik­ker­hed trum­fer kli­ma­po­li­ti­ske mål. Tag et land som Tys­kland, der på sid­ste års kli­ma­top­mø­de i Glas­gow for­plig­te­de sig til at give 700 mil­li­o­ner euro til Syd­afri­ka for at få lan­det til at udfa­se bru­gen af kul. Men siden da er den tyske import af kul fra selv­sam­me Syd­afri­ka ble­vet ottedoblet, og Tys­klands kvæl­sto­fud­s­lip er nu høje­re end Syd­afri­kas i for­hold til den elek­tri­ci­tet, der pro­du­ce­res. En kri­ti­ker stemp­ler det som ”kli­ma-impe­ri­a­lis­me”.

Smil frem­hæ­ver ellers Tys­kland som et fore­gang­sland, når det gæl­der den grøn­ne omstil­ling. Sol og vind står for 40 pro­cent af elpro­duk­tio­nen, men 20 år efter Tys­kland ind­led­te sin Ener­giewen­de, er ande­len af fos­si­le brænd­stof­fer i lan­dets ener­gi­for­sy­ning kun fal­det med gan­ske få pro­cent – fra 84 pro­cent til 78 pro­cent. Og det var alt­så før den aktu­el­le energikrise. 

Smil skriver: 

”Vi er en civi­li­sa­tion dre­vet af fos­si­le brænd­stof­fer. Vores tek­ni­ske og viden­ska­be­li­ge frem­skridt, vores livskva­li­tet og vel­stand er base­ret på for­bræn­ding af enor­me mæng­der fos­si­le kvæl­stof­fer, og vi kan ikke bare opgi­ve den­ne afgø­ren­de fak­tor bag vores suc­ces i løbet af nog­le få årti­er, for ikke at tale om år.” 

10.000.000.000.000 dol­lar om året i 30 år

Iføl­ge Smil vil en kom­plet afvik­ling af CO2-uds­lip i den glo­ba­le øko­no­mi frem mod 2050 inde­bæ­re 30 år med en årlig neds­melt­ning i øko­no­misk out­put, som nor­malt kun sker i krig og i for­bin­del­se med sto­re katastrofer. 

Smil hen­vi­ser til en rap­port fra McK­in­sey Glo­bal Insti­tu­te, som har fore­ta­get en dybt kon­ser­va­tiv vur­de­ring af, hvad det vil koste. Vi taler alt­så om yderst for­sig­ti­ge frem­skriv­nin­ger. McK­in­sey vur­de­rer, at det mel­lem 2021 og 2050 vil koste næsten 10.000.000.000.000 dol­lar om året at afvik­le bru­gen af fos­si­le brænd­stof­fer. Det­te svim­len­de beløb sva­rer til cir­ka 10 pro­cent af den glo­ba­le øko­no­mi, men da de fat­ti­ge lan­de ikke kan ikke bidra­ge til sådan en omstil­ling, bety­der det iføl­ge Smil et årligt fald på 15–20 pro­cent i vores BNP. 

Hvert år i de næste 30 år. 

Smil fin­der det dybt ure­a­li­stisk, og han anfø­rer til sam­men­lig­ning to gigan­ti­ske pro­jek­ter, som USA for­plig­te­de sig til for at løse kon­kre­te opga­ver. Det før­ste var Man­hat­tan-pro­jek­tet under Anden Ver­denskrig, som før­te til udvik­ling af den før­ste atom­bom­be. Man­hat­tan-pro­jek­tet koste­de, hvad der sva­rer til 33 mil­li­ar­der dol­lars i dag eller 0,3 pro­cent af dati­dens ame­ri­kan­ske BNP. 

Det andet pro­jekt, Smil hen­vi­ser til, er det ame­ri­kan­ske måne-pro­jekt, som blev sat i gang under præ­si­dent John F. Ken­ne­dy i begyn­del­sen af 1960’erne og slut­te­de i 1972, da USA hav­de sendt det før­ste men­ne­ske til månen. Det koste­de 207 mil­li­ar­der dol­lar i dagens pen­ge sva­ren­de til 0,2 pro­cent af USA’s BNP i peri­o­den fra 1961 til 1972. 

På den bag­grund kon­klu­de­rer Smil: 

”Vores civi­li­sa­tion er over­ve­jen­de dre­vet af fos­si­le brænds­ler. Stør­rel­sen og kom­plek­si­te­ten af det omfat­ten­de super­sy­stem for udvin­ding af brænd­stof, for­ar­bejd­ning, distri­bu­tion, lag­ring og kon­ver­te­ring af det bety­der, at en total udskift­ning af det system vil få direk­te ind­fly­del­se på hvert ene­ste men­ne­ske og hver ene­ste indu­stri, ikke mindst føde­va­re­pro­duk­tio­nen og lang­di­stan­ce trans­port af varer og men­ne­sker. Omkost­nin­ger­ne vil være astronomiske.” 

Fun­da­men­tet for vores civilisation 

Men til­ba­ge til det spørgs­mål, som ind­led­te det­te nyheds­brev: Hvad er det mate­ri­el­le fun­da­ment for vores moder­ne civilisation? 

Man­ge vil­le her i begyn­del­sen af det 21. århund­re­de sik­kert pege på de chips, der fin­des i moder­ne elek­tro­nik, men det gør Vaclav Smil ikke. Han mener, at vi kun­ne have en ret så vel­stå­en­de og vel­fun­ge­ren­de civi­li­sa­tion uden, og at vi kun­ne pro­du­ce­re rige­ligt med føde­va­rer, mate­ri­el kom­fort og adgang til både ordent­lig uddan­nel­se og sund­hed. Per­son­li­ge com­pu­te­re, chips og halv­le­de­re har ikke eksi­sten­ti­el betydning. 

Vaclav Smil frem­hæ­ver i ste­det fire andre ting: 

Ammo­ni­ak, pla­stik, stål og cement. Vi pro­du­ce­rer og for­bru­ger det i enor­me mæng­der. I 2019 blev der pro­du­ce­ret 1,8 mil­li­ar­der tons stål i ver­den, 370 mil­li­o­ner tons pla­stik, 150 mil­li­o­ner tons ammo­ni­ak og 4,5 mil­li­ar­der tons cement. 

Fæl­les for pro­duk­tio­nen og anven­del­sen af dem er, at de er dybt afhæn­gi­ge af fos­si­le brænd­stof­fer. Den glo­ba­le pro­duk­tion af dis­se uom­gæn­ge­li­ge mate­ri­a­ler æder 17 pro­cent af ver­dens pri­mæ­re ener­gi­for­sy­ning, mens det til­sam­men står for 25 pro­cent af ver­dens CO2 udslip. 

Ammo­ni­ak

Iføl­ge Smil ran­ge­rer ammo­ni­ak som det aller­vig­tig­ste mate­ri­a­le, for­di det er cen­tralt for den gød­ning, der bru­ges til at pro­du­ce­re alle muli­ge afgrø­der, både til dyre­fo­der og til mad. Uden den gød­ning, siger Smil, vil­le det være umu­ligt at skaf­fe nok føde til 40–50 pro­cent af jor­dens otte mil­li­ar­der ind­byg­ge­re. I Kina dre­jer det sig om over 60 pro­cent af befolk­nin­gen. Og fremad­ret­tet vil det net­op være den ammo­ni­ak­ba­se­re­de gød­ning, der skal gøre Afri­ka selv­for­sy­nen­de med fødevarer. 

Smil konkluderer: 

”Uden ammo­ni­ak­syn­te­sen vil­le vi ikke kun­ne sik­re over­le­vel­sen af sto­re dele af dagens og frem­ti­dens befolkning.” 

Pla­stik

Der­næst er der pla­stik. Det er et let og bøje­ligt mate­ri­a­le, som sam­ti­dig er stærkt. Det anven­des til alt fra rør og over­fla­der til kemi­ske behol­de­re, flyka­bi­ner, biler, huse og kon­to­rer. Den mest udbred­te anven­del­se af pla­stik fin­des i sund­heds­sek­to­ren – fra føde­af­snit til inten­si­ve afde­lin­ger, fra vi bli­ver født, til vi dør. 

Stål

Så er der stål. Iføl­ge Smil defi­ne­rer stål den moder­ne civi­li­sa­tions udse­en­de og under­støt­ter dens fun­da­men­tale funk­tio­ner. Det er det mest udbred­te metal, og det kan gen­bru­ges. Det red­der liv på hospi­ta­ler i form af diag­no­se­red­ska­ber, skal­pel­ler og ope­ra­tions­in­stru­men­ter. Ingen trans­port­mid­ler kun­ne fun­ge­re uden stål. Og det er alle­steds­nær­væ­ren­de inden­for og uden­for vores hjem i form af kni­ve, pan­der, gry­der, have­grej, cyk­ler, biler og diver­se maski­ner. Det fin­des i bro­er, tra­fik­sig­na­ler, spor­vog­ne, tår­ne der trans­mit­te­rer tele­fon­sig­na­ler og på bore­p­lat­for­me. Den gen­nem­snit­li­ge bil, siger Smil, inde­hol­der 900 kilo stål. Ski­be, der trans­por­te­rer olie, korn, jern, cement og andet er frem­stil­let af enor­me stål­pla­der. Det sam­me gæl­der containerskibe. 

Smil noterer: 

”Det er sand­syn­ligt, at alt, hvad man har på, er ankom­met til det sted, hvor det sæl­ges, i en stå­lcon­tai­ner, som begynd­te sin rej­se på en fabrik i Asien.” 

Cement

Ende­lig er der cement. Cement bru­ges til at byg­ge ver­dens stør­ste dæm­nin­ger, som har til for­mål at for­hin­dre over­svøm­mel­ser og regu­le­re vand­stan­den i flo­der og søer. I det 20. århund­re­de var USA den stør­ste for­bru­ger af cement, mens Kina i det 21. århund­re­de er den nye stor­for­bru­ger. I 2018 og 2019 pro­du­ce­re­de Kina næsten lige så meget cement som USA gjor­de i hele det 20. århund­re­de – hen­holds­vis 4,4 mil­li­ar­der tons og 4,56 mil­li­ar­der tons. Det skyl­des udbyg­nin­gen af Kinas infra­struk­tur med nye motor­ve­je, højha­stig­hed­s­to­ge, luft­hav­ne og millionbyer. 

Ver­den for­bru­ger nu mere cement på et år – 4,5 mil­li­ar­der tons i 2019 som nævnt – end den gjor­de i hele før­ste halv­del af det 20. århund­re­de. Og der er ingen tegn på, at det vil fal­de i de kom­men­de årti­er, for­di de fat­tig­ste dele af ver­den – i Afri­ka og Asi­en – har brug for den infra­struk­tur, som de vel­stå­en­de lan­de nyder godt af. 

På den bag­grund fast­slår Smil: 

”Alle cen­tra­le aspek­ter af vores moder­ne civi­li­sa­tion er base­ret på for­bræn­ding af fos­si­le brænd­stof­fer – uden dem, er der ingen civilisation.” 

Ønske­tænk­ning

Smil mener, at der er alt for meget ønske­tænk­ning, når det gæl­der hånd­te­ring af kli­ma­po­li­tik. Han hen­vi­ser til cor­o­na-pan­de­mi­en, en for­ud­si­ge­lig begi­ven­hed, som de fle­ste eks­per­ter hav­de for­ud­set, og som er en rela­tivt klart afgræn­set udfor­dring. Alli­ge­vel viste det sig, at ver­den ikke var i stand til at løse opga­ven. USA, ver­dens stør­ste øko­no­mi, mag­te­de ikke at skaf­fe til­stræk­ke­ligt sik­ker­heds­ud­styr til det sund­heds­per­so­na­le, der befandt sig i frontlinjen. 

Hvis vi ikke kan sty­re sådan en risi­ko, spør­ger Smil, hvad så med kli­ma­for­an­drin­ger som er langt mere kom­plekst og uforudsigeligt? 

Iføl­ge Smil er de fle­ste men­ne­sker til­bø­je­li­ge til at igno­re­re den fjer­ne frem­tid, når de skal fore­ta­ge risi­ko­vur­de­rin­ger. Folk vil til den fore­stå­en­de jule­frokost mæske sig i alko­hol og svi­ne­kød i lan­ge baner, for­di den umid­del­ba­re glæ­de, folk ople­ver ved at fyl­de sig med den slags, over­sti­ger hen­sy­net til den pris, man skal beta­le for det om 20–30 år i form af helbredsskavanker. 

På sam­me måde med kli­ma­et og glo­bal opvarm­ning. Smil anfø­rer, at hvis vi her og nu beslut­te­de os for at gøre en ende på alt CO2-uds­lip, så vil det først kom­me folk til gavn i 2070’erne. Ind­til da vil tem­pe­ra­tu­ren fort­sæt­te med at stige. 

Smil kommenterer: 

”Så man beder folk om at brin­ge ofre, mens det først vil kom­me vores børn til gode, og det vir­ke­li­ge udbyt­te først vil bli­ve høstet af vores bør­ne­børn. Hvis man vil lyk­kes med sådan et pro­jekt, er man nødt til at pro­gram­me­re vores hjer­ners evne til at fore­ta­ge risi­ko­vur­de­rin­ger på en ny måde. Det er ikke man­ge men­ne­sker, der tæn­ker: Ok, jeg sæt­ter mere pris på år 2055 eller 2060 end på dagen i mor­gen. Sådan fun­ge­rer vi ikke.” 

Og han til­fø­jer, at de, der gør, sjæl­dent vil være kon­si­sten­te. Folk hol­der måske op med at spi­se kød, og de får sig en var­me­pum­pe, men til gen­gæld vil de sta­dig fly­ve på ferie til Tosca­na, tage en taxa til luft­hav­nen og køre i en stor SUV. 

Vaclav Smil, How the Wor­ld Real­ly Wor­ks: A Scientist’s Gui­de to Our Past, Pre­sent and Futu­re. 326 sider, Viking 2022.