Sådan gik det galt mel­lem USA og Rusland

Sarot­te beskri­ver sin histo­rie med et bil­le­de. Rusland og USA bli­ver truk­ket ud på åbent hav af en tide­vands­bøl­ge og klam­rer sig til et styk­ke tøm­mer for ikke at gå til bunds. Sarot­tes for­tæl­ling hand­ler om det øje­blik, hvor par­ter­ne må give slip på tøm­ret, da Euro­pa igen bli­ver et delt kon­ti­nent; den­ne gang med en skil­le­linje, der er ryk­ket fle­re hund­re­de kilo­me­ter øst­på og med fle­re lan­de i en gråzo­ne mel­lem øst og vest. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.