Sådan tæn­ker spio­ner, og det kan alle lære noget af

Vi lever i en ver­den, hvor der bli­ver sta­dig min­dre tid til at tæn­ke sig om, før vi skal mene noget eller træf­fe en vig­tig beslut­ning, og i det digi­ta­le uni­vers tæl­ler følel­ser ofte mere end ratio­nel­le argu­men­ter. Den for­hen­væ­ren­de bri­ti­ske efter­ret­nings­chef, David Omand, ser den­ne udvik­ling som en poten­ti­el trus­sel mod demo­kra­ti­et, for­di det alt sam­men gør det let­te­re at mani­p­u­le­re os og under­mi­ne­rer vores evne til kri­tisk og ratio­nel tænk­ning. Omand mener, at vi kan for­bed­re vores tænk­ning ved at tage ved lære af den måde, efter­ret­ning­s­tje­ne­ster ana­ly­ser ver­den på. Jeg har der­for til den­ne uges Fri Tænk­ning læst David Omands bog How Spies Think: Ten Les­sons in Intel­li­gen­ce.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.