Sådan tæn­ker spio­ner, og det kan alle lære noget af

Vi lever i en ver­den, hvor der bli­ver sta­dig min­dre tid til at tæn­ke sig om, før vi skal mene noget eller træf­fe en vig­tig beslut­ning, og i det digi­ta­le uni­vers tæl­ler følel­ser ofte mere end ratio­nel­le argu­men­ter. Den for­hen­væ­ren­de bri­ti­ske efter­ret­nings­chef, David Omand, ser den­ne udvik­ling som en poten­ti­el trus­sel mod demo­kra­ti­et, for­di det alt sam­men gør det let­te­re at mani­p­u­le­re os og under­mi­ne­rer vores evne til kri­tisk og ratio­nel tænk­ning. Omand mener, at vi kan for­bed­re vores tænk­ning ved at tage ved lære af den måde, efter­ret­ning­s­tje­ne­ster ana­ly­ser ver­den på. Jeg har der­for til den­ne uges Fri Tænk­ning læst David Omands bog How Spies Think: Ten Les­sons in Intel­li­gen­ce.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her