Sådan vandt dol­la­ren Den Kol­de Krig

I den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med den ame­ri­kan­ske histo­ri­ker Fritz Bar­tel, som er aktu­el med en dybt ori­gi­nal bog om afslut­nin­gen på Den Kol­de Krig. Bar­tels udlæg­ning af de sid­ste 15–20 år af Den Kol­de Krig er rele­vant for dem, der på den ene side ger­ne vil for­stå, hvad der blev udslags­gi­ven­de for kon­flik­ten, og sam­ti­dig reflek­te­re over, hvor­dan situ­a­tio­nen under Den Kol­de Krig adskil­ler sig fra den stormagts­kon­fron­ta­tion, vi er vid­ne til i dag. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her