Sahil: Indisk go-to eller whatever

Når vi ikke skri­ver vores madan­mel­del­ser her i Fri Tid, så skri­ver vi jo også nog­le kor­te­re inde på vores Ins­ta­gram-pro­fil To Sult­ne Piger. Og nog­le af dem ska­ber lidt mere røre end andre. Nog­le gan­ge er folk helt vildt eni­ge i vores bedøm­mel­se. Andre gan­ge synes de, at vi er helt galt på den, og det er jo det dej­li­ge ved at ope­re­re på en demo­kra­tisk plat­form, hvor man kan få lidt feed­ba­ck! Men de man­ge kom­men­ta­rer inspi­re­rer os også til at prø­ve ste­der, som vi ellers vil­le have afskre­vet som wha­te­ver, og det var net­op det, der ske­te i for­bin­del­se med den anmel­del­se, du nu skal læse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her