Ska­ber under­skud­de­ne på de offent­li­ge finan­ser i de sto­re lan­de inflation?

Da jeg var ansat i Den Inter­na­tio­na­le Valuta­fond (IMF) omkring 1990, lød det hyp­pigt på gan­ge­ne, at inf­la­tion var et mone­tært fæno­men. Hvis cen­tral­ban­ker­ne før­te en til­stræk­ke­lig restrik­tiv pen­gepo­li­tik, så vil­le der ikke være inf­la­tion. Det var en gen­ta­gel­se af den ame­ri­kan­ske øko­nom Milt­on Fri­ed­mans berøm­te ord – han var mone­ta­ris­mens fader og fik i 1976 nobel­pri­sen for sin ind­sats. Nu er nog­le af Milt­on Fri­ed­mans efter­føl­ge­re begyndt at tale om, at inf­la­tion kan være dre­vet af under­skud på de offent­li­ge finan­ser – eller med andre ord, inf­la­tion er måske ble­vet et fiskalt fænomen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her