Skal bor­ge­re kun­ne døm­mes for hand­lin­ger, som poli­ti­a­gen­ter har pro­vo­ke­ret dem til at udføre?

I den­ne uge skal du høre om et fæno­men med et noget så ekso­tisk et navn som agent pro­vo­ca­t­eur. Det hand­ler om, hvor­dan poli­ti og sik­ker­hed­s­tje­ne­ster for­sø­ger at lok­ke per­so­ner, som de mener har til hen­sigt at udfø­re en kri­mi­nel hand­ling, til net­op at udfø­re den hand­ling gen­nem aktiv involvering. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.