Skal bor­ge­re kun­ne døm­mes for hand­lin­ger, som poli­ti­a­gen­ter har pro­vo­ke­ret dem til at udføre?

I den­ne uge skal du høre om et fæno­men med et noget så ekso­tisk et navn som agent pro­vo­ca­t­eur. Det hand­ler om, hvor­dan poli­ti og sik­ker­hed­s­tje­ne­ster for­sø­ger at lok­ke per­so­ner, som de mener har til hen­sigt at udfø­re en kri­mi­nel hand­ling, til net­op at udfø­re den hand­ling gen­nem aktiv involvering. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her