Skar­pt kri­ti­se­ret embeds­mand fra minksa­gen har fået nyt offent­ligt topjob

Tidligere afdelingsleder i Fødevareministeriet Tejs Binderup ankommer til sin afhøring, da Minkkommissionen holder genafhøringer. Kommissionen skal afdække omstændighederne i forbindelse med aflivningen af minkene under coronapandemien. Retten på Frederiksberg, fredag 8. april 2022.

I som­mer fik Tejs Bin­derup, afde­lings­chef i Føde­va­re­mi­ni­ste­ri­et, skarp kri­tik for sin rol­le i minksa­gen, hvor den tid­li­ge­re rege­ring ulov­ligt beor­dre­de alle mink afli­vet. Mink­kom­mis­sio­nen slog fast, at topem­beds­man­den hav­de begå­et tje­ne­ste­for­se­el­ser af en sådan grov­hed, at der var grund­lag for at dra­ge ham til ansvar. Sam­men med to andre embeds­mænd i mini­ste­ri­et fik Tejs Bin­derup en advar­sel for sin rol­le i sagen. Nu har han lan­det et nyt topjob som føde­va­re­di­rek­tør i Føde­va­re­sty­rel­sen – en sty­rel­se under det selv­sam­me mini­ste­ri­um, hvor Tejs Bin­derup har haft sin gang. Det frem­går af en med­del­el­se fra Føde­va­re­mi­ni­ste­ri­ets intra­net, som Fri­heds­bre­vet har set. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her