Skat­te­ly-sniksnak: Kom­mu­ner­nes sto­re kampag­ne er varm luft

En lang ræk­ke kom­mu­ner og to regio­ner har prok­la­me­ret, at de vil være såkaldt skat­te­lyfri ved at under­skri­ve en erklæ­ring fra inter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Oxfam IBIS. Det bety­der, at de ikke læn­ge­re vil sen­de skat­te­kro­ner i ret­ning af virk­som­he­der, der benyt­ter sig af skat­te­ly. Men skå­l­ta­ler­ne har enten været fuld­stæn­digt over­flø­di­ge eller slet ikke haft nogen effekt.  Fri­heds­bre­vet har kon­tak­tet samt­li­ge af de 19 kom­mu­ner samt Region Hoved­sta­den og Region Sjæl­land. Ikke én kom­mu­ne eller region kan sige, at de har fra­valgt en leve­ran­dør, efter de har under­skre­vet erklæringen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.