Skep­ti­ke­re fra ‘Ellen Imel­lem’ mener ikke, at pro­gram­met er sati­re: “Mere infor­ma­tivt” og “næsten for alvorligt”

Efter en uges stormvejr om DR-pro­gram­met Ellen Imel­lem, er der snart ingen tvivl om, at en hel mas­se for­ske­re mener, at pro­gram­mets påstå­e­de sati­re er et fejt for­søg på at lok­ke den seri­ø­se forsk­ning i for­dærv. Fri­heds­bre­vet har spurgt skep­ti­ker­ne – dem, der lok­ker for­sker­ne ind i et bag­holds­an­greb ved at stil­le dem spørgs­mål gen­nem vær­tens øres­negl – om de egent­lig synes, at pro­gram­met sati­re, og om de føler sig udstil­let. Det kor­te svar er nej, de føler sig ikke udstil­let, og nej, de synes ikke, at pro­gram­met er sati­re. Og på den måde er de sådan set eni­ge med forskerne. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.