Skøn­hed og hvi­le er den ny politik

Hvem har ikke – her i over­springs­hand­lin­ger­nes gul­dal­der – drømt om den nød­ven­di­ge kug­le for pan­den til at fær­dig­gø­re den­ne eller hin arti­kel, rap­port, eller [ind­sæt selv-]pro­jekt? Og dog. Har du ople­vet krig, tabet af en nært­stå­en­de eller måske selv været døde­ligt syg, så er der også en stor sand­syn­lig­hed for, at du fin­der sådan et udsagn pri­mi­tivt, hvis ikke skam­me­ligt: En døds­dom er ikke noget, man hver­ken skal ønske sig eller bare spil­le smart med – men hvad med at lave kunst af den? For er kunst ikke i en vis udstræk­ning en spil­len smart? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her