Slut­nin­gens død, eller: Da ver­den blev dement

I sid­ste uge så jeg Fran­cis Ford Cop­po­las film om Viet­nam­kri­gens gru, Dom­me­dag Nu (1979). En uhy­re vol­de­lig film, som jeg aldrig før hav­de fun­det anled­ning til eller haft mod på at sæt­te mig ned og se – på trods af (eller måske på grund af) dens mas­si­ve kano­ni­se­ring og popu­la­ri­tet op gen­nem min egen ung­dom i både 00’erne og et godt styk­ke op i 10’erne. Er det mon mig, der ende­lig er ble­vet vok­sen, eller tiden, der nu er moden?! 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her