Smit­te­o­p­spor­ing i stor oprust­ning: Gør klar til 4000 smit­te­de om dagen

Sta­tens enhed for smit­te­o­p­spor­ing skru­er i dis­se dage mar­kant op for kapa­ci­te­ten. Til Fri­heds­bre­vet siger fle­re kil­der, at enhe­den gør sig klar til at hånd­te­re op mod 4000 nye smit­te­de dag­ligt. Det er mere end dob­belt så man­ge smit­te­de, der i skri­ven­de stund er regi­stre­ret det sene­ste døgn.  Tal­let er af fle­re grun­de inter­es­sant. For det før­ste over­sti­ger 4000 smit­te­de om dagen det vær­ste af de sce­na­ri­er, som rege­rin­gens eks­per­ter frem­lag­de i sid­ste uge. Det er sam­ti­dig så man­ge, der blev smit­tet, da epi­de­mi­en var på sit højeste. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.