Søren Pind afgør aktind­sigt om sig selv: Eks­per­ter kri­ti­se­rer ham for at omgå offentlighedsloven

Søren Pind bli­ver beskyldt for at omgå offent­lig­heds­lo­ven som for­mand for rege­rin­gens medi­e­ansvar­s­ud­valg af en af lan­dets før­en­de eks­per­ter på områ­det. Det sker, for­di Fri­heds­bre­vet har søgt aktind­sigt i, hvil­ke hen­ven­del­ser Søren Pind har mod­ta­get på sin Face­book-pro­fil, efter at han i febru­ar invi­te­re­de bor­ge­re til at hen­ven­de sig til ham ad den vej med kri­tik af medi­er­ne — net­op for at und­gå reg­ler­ne om aktind­sigt. Det viser sig nu, at måden, hvor­på Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et sik­rer sig at få adgang til even­tu­el­le rele­van­te hen­ven­del­ser til Søren Pind fra hans per­son­li­ge Face­book-pro­fil, blot er ved at spør­ge ham, om han har mod­ta­get nogen. Iføl­ge fle­re eks­per­ter er det pro­ble­ma­tisk, at for­man­den for medi­e­ansvar­s­ud­val­get der­med bli­ver sat til at kon­trol­le­re sig selv. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her