Som en anden Egon Olsen blev Inger Støj­bergs gen­fund­ne fri­hed fejret med fest, kage og øl – men uden en for­kro­met plan

Inger Støjberg markerer afslutningen på de 60 dages ubetinget fængsel med en fest på Visborggaard Slot uden for Hadsund torsdag den 26. maj 2022. Den tidligere minister blev dømt for overtrædelse af ministeransvarsloven i den såkaldte barnebrudssag og har afsonet på sin bopæl med fodlænke. På Facebook skriver Inger Støjberg at alle er velkomne til kaffe, kage og fadøl som tak for støtte og opbakning.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Inger Støj­berg har afso­net den 60 dage lan­ge ube­tin­ge­de fængsels­straf, som Rigs­ret­ten idøm­te hen­de efter at have fun­det hen­de skyl­dig i at have brudt mini­ste­ransvar­lig­heds­lo­ven. Med fod­læn­ken retur­ne­ret til Kri­mi­nal­forsor­gen mel­der den fol­kekæ­re poli­ti­ker og tid­li­ge­re V‑næstformand sig nu klar til at gen­op­ta­ge sit poli­ti­ske arbej­de. I før­ste omgang på lan­de­ve­je­ne med den detro­ni­se­re­de DF-for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Dahl, hvor de sam­men vil over­be­vi­se dan­sker­ne om at stem­me nej til at afskaf­fe Dan­marks EU-for­svars­for­be­hold. Hvad der skal ske efter det, har den popu­læ­re stem­me­slu­ger ikke vil­let løf­te slø­ret for. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her