Sop­hie Løh­de slu­ger egne ord efter løf­te­brud i minksag: “Ven­stre er ikke et ulti­ma­tivt parti”

Før Sop­hie Løh­de (V) til­t­rå­d­te posten som lan­dets nye inden­rigs- og sund­heds­mi­ni­ster, var hun poli­tisk ord­fø­rer for Ven­stre og i den rol­le én af de abso­lut hår­de­ste kri­ti­ke­re af den for­ri­ge rege­rings hånd­te­ring af minksa­gen. I krad­se ven­din­ger har Sop­hie Løh­de beskyldt den soci­al­de­mo­kra­ti­ske rege­ring og i sær­de­les­hed stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen for “magt­fuld­kom­men­hed”, for at kaste “mør­ke skyg­ger over rets­sta­ten” og for at for­sø­ge at “købe” Radi­ka­le Ven­stre og SF med mini­ster­bi­ler mod at und­gå en uvil­dig juri­disk vur­de­ring af minksa­gen. På dagen hvor Sop­hie Løh­de gik fra at være poli­tisk ord­fø­rer i Ven­stre til mini­ster i den nye SVM-rege­ring kon­fron­te­re­de Fri­heds­bre­vet hen­de med sine egne tid­li­ge­re så kri­ti­ske udsagn. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her